Drukuj stronę

Przedmiot: Wybrane zagadnienia z Oceanologii i Hydrografii Bałtyku

Prowadzący: prof. dr hab. Paweł Jokiel

Kierunek: geografia – monitoring i kształtowanie środowiska
Studia stacjonarne uzupełniające: II rok, semestr zimowy lub letni
Wykład/konwersatorium: 26 godzin
Forma zaliczenia: zaliczenie
Punkty ECTS: 4

Tematyka zajęć


I. Oceanologia
   1. Jednostki przestrzenne Wszechoceanu (oceany i morza (typy mórz)
   2. Konwencja Praw Morza
   3. Formy dna oceanicznego
   4. Prowincje oceaniczne
   5. Ekonomiczny podział Wszechoceanu (strefy ekonomiczne, wody terytorialne itp.)
   6. Zasolenie wód oceanicznych (skład chemiczny wody oceanicznej, PSU – Praktyczna Jednostka Zasolenia, skutki zasolenia)
   7. Przestrzenna i pionowa zmienność zasolenia Wszechoceanu (strefowość, przyczyny zmian zasolenia)
   8. Bilans promieniowania powierzchni Wszechoceanu (rozkład geograficzny, skutki)
   9. Temperatura Wszechoceanu (uwarstwienie, termokliny, strefowość, anomalie termiczne)
   10. Gęstość wód Wszechoceanu (gęstość umowna, krzywe TS, zmiany gęstości – uwarstwienie gęstościowe)
   11. Cyrkulacja głębinowa
   12. Cyrkulacja powierzchniowa (geneza prądów morskich, wiry oceaniczne, zjawisko zachodniej intensyfikacji)
   13. Falowanie (zjawisko falowania – geneza, parametry i elementy fali, fale głęboko- i płytkowodne), fale wiatrowe, sejsze i tsunami
        (geneza, elementy i parametry sejszy)
   14. Pływy (modele, rzeczywistość), zmiany poziomu mórz (eustatyczne i steryczne – przyczyny i skala, monitoring wahań)
   15. Wybrzeża Wszechoceanu; typy brzegów (pierwotne, wtórne), geneza i tempo kształtowania; budowa i dynamika plaży.
   16. Delty (geneza, dynamika, budowa delty, rodzaje delt)
   17. Klify i formy sąsiadujące (geneza, dynamika, przykłady)
   18. Bariery i laguny (prądy formujące, dryf litoralny, geneza ławic piaszczystych i kos)
II. Hydrografia Bałtyku
   1. Batymetria Bałtyku, klimat, termika, zasolenie i stratyfikacja wód, zjawiska lodowe, falowanie, prądy morskie, bilans wodny,
        geomorfologia wybrzeży
   2. Historia geologiczna Morza Bałtyckiego
   3. Wymiana wody przez cieśniny duńskie, atlantyckie wlewy sztormowe, letni upwelling
   4. Zanieczyszczenie wód Bałtyku azotanami, fosforanami, związkami ropopochodnymi, pustynie siarkowodorowe i strefy 
        deficytu tlenowego
   5. Flora i fauna Bałtyku
   6. Program ochrony fok i morświna bałtyckiego
   7. Zagrożenia wynikające z istnienia broni chemicznej i amunicji spoczywającej na dnie morza
   8. Eutrofizacja Bałtyku.

 

Literatura:

Szymborski S., Szymborski K.

Wszechocean.

Wiedza Powszechna, 1981

Zieliński A. (red.)

Oceany i morza. Encyklopedia Geograficzna Świata t.VII.

OPRES, 1997

Perry A.H., Walker J.M.

System Ocean-Atmosfera.

Wyd. Morskie, 1982.

Duxbury A. C., Duxbury A. B.,
Sverdrup K. A.

Oceany Świata.

PWN, 2002

Łomniewski K., Mańkowski W.,
J. Zaleski J.

Morze Bałtyckie.

PWN, 1975

Majewski A., Lauer Z. (red.)

Atlas Morza Bałtyckiego.

IMGW, 1994

Cyberski J.

Współczesne i prognozowane zmiany bilansu wodnego i jego rola
w kształtowaniu zasolenia wód Bałtyku.

Rozprawy i monografie,
Wyd. UG, 1995