Drukuj stronę

Przedmiot: Geoinformatyka i metody ilościowe w badaniach środowiska
(blok: hydrologia)

Prowadzący: dr Adam Bartnik, dr Przemysław Tomalski*

Kierunek: geografia – monitoring i kształtowanie środowiska
Studia stacjonarne uzupełniające: I rok, semestr zimowy
Ćwiczenia: 9 godzin* (*zajęcia prowadzone w równym wymiarze przez pracowników: Katedry Badań Czwartorzędu i Zakładu Geomorfologii, Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej i Katedry Geografii Fizycznej - po 9 godzin)
Forma zaliczenia: ćwiczenia wykonywane na zajęciach i kolokwium
Punkty ECTS: 4

Założenia i cele

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z różnorodnymi technikami obliczeniowymi stosowanymi we współczesnej geografii fizycznej. Poruszane zagadnienia będą miały w większości aspekt praktyczny i nastawione będą na aplikacyjne zastosowania narzędzi informatycznych.

Tematyka zajęć:

Podstawowe miary statystyczne i ich własności
   • Miary oparte na momentach statystycznych.
   • Miary oparte na kwantylach.
Podstawowe informacje o rachunku prawdopodobieństwa.
   • Próba i zbiorowość generalna.
   • Histogram częstości i krzywa sumowanych częstotliwości.
   • Prawdopodobieństwo przewyższenia i nieosiągnięcia.
   • Wzory empiryczne służące określeniu prawdopodobieństwa przewyższenia.
Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa.
   1. zmienne losowe typu: ciągłego i skokowego.
   2. Dystrybuanta zmiennej losowej.
   3. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa.
   4. Najczęściej stosowane w hydrologii rozkłady zmiennych ciągłych.
      • Rozkład normalny i jego właściwości.
      • Rozkład Pearsona typu III.
      • Rozkład log-normalny.
   5. Przykład rozkładu zmiennych skokowych – rozkład Poissona.
   6. Rozkłady zdarzeń rzadkich.
Szacowanie parametrów rozkładów.
   1. Metoda momentów (rozkład Pearsona III).
   2. Metoda największej wiarygodności (rozkład Pearsona III).
   3. Testowanie zgodności rozkładów.
   4. Kryteria doboru typu rozkładu.
Metody regresyjne i analiza widmowa.
   1. Regresje I-go i II-go rodzaju.
   2. Regresje prostoliniowe i krzywoliniowe.
   3. Wykorzystanie zależności regresyjnych do odtwarzania i uzupełniania ciągów danych hydrologicznych.
   4. Korelacja i autokorelacja.
   5. Badanie trendów.
   6. Autokorelacja.
   7. Cykliczność i fluktuacje .
Wykrywanie niejednorodności.
   1. Niejednorodność statystyczna i genetyczna.
   2. Przegląd metod służących wykrywaniu niejednorodności.

 

Literatura:

  Boczarow M. K.

  Metody statystyki matematycznej w geografii.

  PWN, Warszawa, 1976

  Byczkowski A.

  Hydrologia. Tom 1.

  SGGW, Warszawa, 1996

  Gregory S.

  Metody statystyki w geografii.

  PWN, Warszawa, 1982

  Kaczmarek Z.

  Metody statystyczne w hydrologii i meteorologii.

  WKiŁ, Warszawa, 1970

  Norcliffe G. B.

  Statystyka dla geografów.

  PWN, Warszawa, 1986

  Ozga-Zielińska M., Brzeziński J.

  Hydrologia stosowana.

  PWN, Warszawa, 1997.

  Wibig J.,

  Metody analizy szeregów czasowych.

  [w:] Kożuchowski K., (red.),
  Materiały do poznania historii klimatu,
  Wyd. UŁ, 1990