Drukuj stronę

Przedmiot: Podstawy Gospodarki Wodnej

Prowadzący: dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. nadzw. UŁ

Kierunek: geografia – monitoring i kształtowanie środowiska
Studia stacjonarne uzupełniające: I rok, semestr letni
Wykład: 13 godzin 
Ćwiczenia: 13 godzin 
Forma zaliczenia: egzamin
Punkty ECTS: 6

Założenia i cele

Studenci powinni uzyskać ogólną orientację w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi. Poznanie technologii i urządzeń służących do ujmowaniu i uzdatnianiu wody oraz eliminowaniu różnych typów zanieczyszczeń ze ścieków. Słuchacz powinien również posiąść wiedzę dotyczącą instrumentów administracyjnych służących gospodarowaniu zasobami wodnymi.

Tematyka zajęć:

1. Cele i zadania gospodarki wodnej
2. Historia i organizacja gospodarki wodnej w Polsce
3. Gospodarka wodna w czasach starożytnych
4. Przepływy charakterystyczne – metody wyznaczania i zastosowanie
5. Zasoby wodne
6. Potrzeby wodne
7. Konsumenci i użytkownicy wody
8. Retencja sterowalna i niesterowalna: definicje, podziały, właściwości, narzędzia, zastosowanie
9. Zbiorniki zaporowe
10. Stan i perspektywy rozwoju hydroenergetyki w Polsce
11. Wezbrania i powodzie
12. Susze i niżówki
13. Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych i podziemnych
14. Ujęcia wody
15. Oczyszczalnie wody
16. Systemy wodno-kanalizacyjne
17. Cele i metody melioracji wodnych
18. Klasyfikacja dróg wodnych i ich infrastruktura
19. Bilans wodnogospodarczy
20. Systemy wodnogospodarcze


 

Literatura:

Mikulski Z.

Gospodarka wodna

PWN, Warszawa, 1998

Słota H.

Zarządzanie systemami gospodarki wodnej.

Monografia IMGW, Warszawa, 1997

Żelazo J., Popek Z.

Podstawy renaturyzacji rzek.

SGGW, Warszawa, 2002

Ozga-Zielińska M., Brzeziński J.

 

Hydrologia stosowana

PWN, Warszawa, 1997

Lambor J.

Podstawy i zasady gospodarki wodnej

Wyd. Kom. i Łączn., Warszawa, 1965

Kiciński T., Byczkowski A., Skrzynecka J., Wicher M.

Materiały do ćwiczeń z hydrologii.

Skrypty AR, Warszawa, 1974.