Drukuj stronę

Przedmiot: Metody hydrologii stosowanej

Prowadzący: dr hab Edmund Tomaszewski

Kierunek: geografia – zajęcia fakultatywne
Studia stacjonarne uzupełniające: II rok, semestr zimowy
Wykład/konwersatorium: 26 godzin
Forma zaliczenia: zaliczenie
Punkty ECTS: 4

Tematyka zajęć

 1. Teoria formowania się opadów nawalnych, zagadnienie opadu prawdopodobnego.
 2. Natężenie i przebieg procesu intercepcji, schemat Raudkivi, modele intercepcji (Rutter, Gash, Morton).
 3. Metody oceny parowania terenowego, ewapotranspiracji potencjalnej i rzeczywistej. Retencja powierzchniowa
     (teoria Hortona, typologia i metody szacowania retencji).
 4. Infiltracja: podział fazowy, potencjał kapilarny, krzywa pF, infiltracja w gruntach zamarzniętych.
 5. Spływ powierzchniowy: typologia i etapy formowania, metody szacowania opadu efektywnego.
 6. Odpływu podziemny: etapy formowania, właściwości i parametry strefy aktywnej wymiany zlewni,
     wybrane metody szacowania odpływu podziemnego i zasobności wodnej zlewni.
 7. Wezbrania i niżówki: definicje, typy, fazy rozwoju, statystyczne metody opracowywania i prognozowania.
 8. Specyfika informacji hydrologicznej dostarczanej dla potrzeb: budownictwa wodnego, eksploatacji szlaków żeglugowych,
     planowania przestrzennego, prognozowania warunków hydrometeorologicznych.
 9. Podział przepływów charakterystycznych (dostępność danych pomiarowych, kryteria genetyczne i statystyczne,
     rola długości ciągów, sposoby wykorzystania).
10. Modele odpływu: Shermanowski hydrogram jednostkowy (założenia i właściwości), modele hydrogramu jednostkowego
     (model pojedynczego zbiornika liniowego, model wielozbiornikowy - kaskada Nasha, model SCS, model GUH,
     modele integralne).

 

 Tematy do samodzielnego przygotowania i zreferowania na zajęciach

1. Maksymalne sumy dobowe opadu w Polsce
2. Deszcze ulewne w Polsce
3. Surowy bilans wodny Polski
4. Parowanie terenowe w Polsce
5. Parowanie z powierzchni wody w Polsce
6. Odpływy maksymalne w Polsce
7. Okresy wezbraniowe w Polsce
8. Odpływy niskie w Polsce
9. Okresy niżówkowe w Polsce
10. Odpływ podziemny w Polsce
11. Transport rumowiska rzecznego i wskaźnik denudacji odpływowej w Polsce
12. Zjawiska lodowe na wodach powierzchniowych Polski
13. Pokrywa śnieżna w Polsce
14. Reżim termiczny rzek i jezior Polski

Literatura:

Soczyńska U. /red./

Hydrologia dynamiczna.

PWN, Warszawa, 1997

Shaw E.M.

Hydrology in Practice.

Taylor & Francis Group, New York,2004

Ozga-Zielińska M., Brzeziński J.

Hydrologia stosowana.

PWN, Warszawa, 1996

Ojha C.S.P., Berndtsson R., Bhunya P.

Engineering Hydrology.

Oxford University Press, 2008