Drukuj stronę

Przedmiot: Hydrogeologia z elementami hydrogeologii regionalnej

Prowadzący: dr Przemysław Tomalski

Kierunek: geografia – monitoring i kształtowanie środowiska
Studia stacjonarne uzupełniające: II rok, semestr zimowy lub letni
Wykład/konwersatorium: 26 godzin
Forma zaliczenia: zaliczenie
Punkty ECTS: 4

Tematyka zajęć

 1. Hydrogeologiczne własności skał.
 2. Formy występowania i klasyfikacja wód podziemnych.
 3. Warunki hydrogeologiczne występowania zbiorników wód podziemnych.
 4. Cechy fizykochemiczne wód podziemnych.
 5. Podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie.
 6. Zagrożenia wód podziemnych.
 7. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych.
 8. Strefy ochronne ujęć wody.
 9. Wody mineralne i lecznicze.
10. Wody podziemne a ryzyko wystąpienia zjawisk katastrofalnych (budownictwo, górnictwo, energetyka wodna, inżynieria wybrzeża).
11. Susza hydrologiczna i jej skutki.
12. Typologia naturalnych wypływów wód podziemnych oraz klasyfikacje wypływów.
13. Znaczenie wypływów w badaniach hydrogeologicznych.
14. Zasoby słodkich wód podziemnych w Polsce.
15. Podstawy hydrauliki wód podziemnych.
16. Metody określania warunków ruchu wód podziemnych.
17. Pomiary zbiorników wody podziemnej.
18. Sporządzanie zdjęć hydrogeologicznych.
19. Mapy hydrogeologiczne.
20. Pomiary stanu zwierciadła wody podziemnej.
21. Pomiary kierunku, prędkości i objętości podziemnego przepływu.
22. Metody geofizyczne i ich zastosowanie do celów hydrogeologicznych.
23. Charakterystyka hydrogeologiczna regionów wodnych Polski.

 

Literatura:

Macioszczyk A. (red.)

Podstawy hydrogeologii stosowanej.

PWN, Warszawa, 2006

Macioszczyk A., Dobrzyński D.

Hydrogeochemia. Strefy aktywnej wymiany wód podziemnych.

PWN, Warszawa, 2007

Paczyński B, Sadurski A.

Hydrogeologia regionalna Polski, t. I i II.

PIG, Warszawa, 2007

Pazdro Z., Kozerski B.

Hydrogeologia ogólna.

Wyd. Geol., Warszawa, 1990

Wieczysty A.

Hydrogeologia inżynierska.

PWN, 1982