Drukuj stronę

Przedmiot: Hydrologia i Oceanologia

Prowadzący: dr Adam Bartnik

Kierunek: geografia 
Studia licencjackie stacjonarne: I rok semestr letni
Wykład: 26
Forma zaliczenia: kolokwium
Punkty ECTS: 5

Założenia i cele

Przedstawienie właściwości poszczególnych ogniw cyklu hydrologicznego oraz procesów rządzących ruchem wody. Przedstawienie metod badawczych służących rozpoznaniu i prognozowaniu zjawisk hydrologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. Ocena związków pomiędzy działalnością człowieka a kształtowaniem zasobów wodnych, na przykładzie wybranych problemów gospodarki wodnej.

Tematyka zajęć:

I. Wody powierzchniowe
   • podstawowe jednostki przestrzenne w hydrologii i ich charakterystyka
   • obiekty hydrograficzne i ich własności
   • parametry i właściwości sieci hydrograficznej
   • pomiary i obserwacje hydrologiczne
II. Wody podziemne
   • rodzaje wód podziemnych
   • dynamika wód podziemnych i ich związki z wodami powierzchniowymi
   • przejawy wód podziemnych na powierzchni – systematyka źródeł
III. Elementy cyklu hydrologicznego
   • opad atmosferyczny – rodzaje i charakter opadów, metody obliczania wskaźników opadu
   • parowanie terenowe – składowe parowania terenowego, metody oceny parowania
   • odpływ rzeczny – podstawowe miary odpływu, fazy i formy odpływu, ich identyfikacja i metody obliczeń
IV. Zagadnienie bilansu wodnego

 

Literatura:

Bajkiewicz - Grabowska E., Mikulski Z.

Hydrologia ogólna

PWN, 1996 i nowsze

Pociask-Karteczka J. (red.)

Zlewnia. Właściwości i procesy

Wyd. UJ. 2003 i nowsze

Byczkowski A.

Hydrologia t.I i II.

Wyd. SGGW,1996