Drukuj stronę

Przedmiot: Hydrologia i gospodarka wodna

Prowadzący: dr Adam Bartnik

Kierunek: ochrona środowiska
Studia licencjackie stacjonarne: I rok, semestr letni
Wykład: 20 godzin 
Forma zaliczenia: kolokwium
Punkty ECTS: 6

Założenia i cele

Przedstawienie podstawowych zasad gospodarowania wodą, zaspakajania potrzeb wodnych różnych użytkowników oraz instrumentów prawnych i technicznych, służących ich realizacji. Zapoznanie ze strukturą gospodarki wodnej w Polsce. Charakterystyka działania wybranych urządzeń hydrotechnicznych, obiektów wodnogospodarczych oraz metod wspierających skuteczne ich działanie.

Tematyka zajęć:

1. Gospodarka wodna – cele i zadania
    - definicje, przykłady, „filozofia” gospodarowania wodą
    - instrumenty zarządzania zasobami wodnymi – prawo wodne – cele, przykłady
    - struktura organizacji gospodarki wodnej w Polsce
2. Zasoby i potrzeby wodne
    - jednostki alimentacyjne w hydrologii i gospodarce wodnej: dorzecze, zlewnia, zlewisko, dział wodny
    - definicja zasobów wodnych i podziały wg różnych kryteriów
    - stabilność zasobów wodnych w ujęciu sezonowym i wieloletnim
    - retencja i jej rodzaje, metody sterowania retencją
3. Zbiorniki wodne
    - podstawowe zasady projektowania sztucznych zbiorników wodnych
    - infrastruktura sztucznego zbiornika wodnego
    - funkcje zbiorników wodnych i ich konflikty
    - wpływ zbiorników na środowisko geograficzne
4. Przepływy charakterystyczne
    - przepływy I i II stopnia
    - przepływy konwencjonlane i miarodajne
    - przepływy prawdopodobne
5. Wezbrania i powodzie
    - definicje
    - ochrona przeciwpowodziowa
    - szkody i straty powodziowe
6. Ujęcia wody, uzdatnianie wody, kanalizacja
    - rodzaje ujęć wód powierzchniowych i podziemnych
    - specyfika, przeznaczenie oraz gwarancja (ilościowa i jakościowa) zasobów przy poszczególnych rodzajach ujęć
    - wpływ ujęć wody na środowisko
    - zasady odprowadzania i utylizacji ścieków
7. Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi
    - bilans wodny i jego rodzaje
    - bilans wodnogospodarczy
    - warunki korzystania z wód dorzecza

 

Literatura:

  Mikulski Z.

  Gospodarka wodna

  PWN, 1998

  Pociask-Karteczka J. (red.)

  Zlewnia. Właściwości i procesy

  Wyd. UJ. 2003 i nowsze

  Byczkowski A.

  Hydrologia t.I i II.

  Wyd. SGGW,1996

  Ozga-Zielińska M., Brzeziński J.

  Hydrologia stosowana

  PWN, 1996