Drukuj stronę

Przedmiot: Hydrologia i gospodarka wodna

Prowadzący: prof. dr hab. Paweł Jokiel

Kierunek: ochrona środowiska
Studia licencjackie stacjonarne: I rok, semestr letni
Wykład: 20 godzin
Forma zaliczenia: egzamin
Punkty ECTS: 6

Założenia i cele

Zapoznanie studenta z problematyką hydrologiczną w zakresie zjawisk, procesów i obiektów hydrologicznych. Wyjaśnienie prawidłowości funkcjonowania hydrosfery Ziemi. Przedstawienie podstawowych celów i zadań gospodarki wodnej oraz zasad gospodarowania zasobami wodnymi. Nauczenie podstawowych metod badawczych i analitycznych stosowanych w hydrologii i w gospodarce wodnej.

Tematyka zajęć:

1 Woda
  • Właściwości fizyczne wody
   • Właściwości chemiczne wody
   • Geneza i wiek wody na Ziemi
2. Hydrosfera Ziemi
3. Zasoby wodne Ziemi i zasady gospodarowania nimi
4. Hydrologia i Gospodarka Wodna w systemach nauk przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych
5. Krążenie wody i bilans wodny Ziemi – ogniwa cyklu hydrologicznego
6. Ogniwo atmosferyczne
   • Parowanie i ewapotranspiracja
   • Opady atmosferyczne
7. Ogniwo podziemne
   • Infiltracja
   • Wody podziemne i ich wykorzystanie
   • Źródła – problemy ekologiczne
   • Degradacja zasobów wód podziemnych
8. Ogniwo rzeczne
   • Proces odpływu
   • Zlewnia, dorzecze, zlewisko – podstawowe jednostki przestrzenne w G.W.
   • Sieć rzeczna – systemy rzeczne
   • Ruch wody w rzece, ruch rumowiska rzecznego
   • Przepływ i odpływ rzeczny
   • Odpływ rzeczny na Ziemi i ustroje rzeczne
   • Degradacja zasobów wód rzecznych
9.Ogniwo jeziorne
   • Jeziora na Ziemi – typologia i rozmieszczenie
   • Bilans wodny jeziora – odnawialność wód
   • Trofia i termika jezior
10. Ogniwo glebowe
   • Woda w glebie
   • Obszary podmokłe na Świecie
   • Zagadnienia melioracji

 

Literatura:

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z.

Hydrologia ogólna

PWN, 1996 i nowsze

Pociask-Karteczka J. (red.)

Zlewnia. Właściwości i procesy

Wyd. UJ. 2003 i nowsze

Kundzewicz J.

…Gdyby mała wody miarka.

PWN, 2002

Pazdro Z., Kozerski B.

Hydrogeologia ogólna

Wyd. Geol., 1990

Byczkowski A.

Hydrologia t.I i II.

Wyd. SGGW,1996

Chełmicki W.

Woda. Zasoby, degradacja, ocena

PWN 2002

Mikulski Z.

Gospodarka wodna.

PWN, 2000