Drukuj stronę

Przedmiot: Hydrologia i Oceanologia

Prowadzący: prof. dr hab. Paweł Jokiel

Kierunek: geografia 
Studia licencjackie stacjonarne: I rok semestr letni
Wykład: 26  godzin 
Forma zaliczenia: egzamin
Punkty ECTS: 5

Założenia i cele

Zapoznanie studenta z problematyka hydrologiczną w zakresie zjawisk, procesów i obiektów hydrologicznych. Nauczenie podstawowych metod badawczych i analitycznych stosowanych w Hydrologii i Oceanologii. Wyjaśnienie prawidłowości funkcjonowania hydrosfery Ziemi. Wyjaśnienie roli wody i jej cyrkulacji w środowisku i w gospodarce człowieka.

Tematyka zajęć:

I. Woda
   1. Właściwości fizyczne wody
   2. Właściwości chemiczne wody
   3. Geneza i wiek wody na Ziemi
II. Hydrosfera
III. Zasoby wodne Ziemi i ich rozmieszczenie
IV. Hydrologia – systematyka nauk o wodzie
V. Krążenie wody i bilans wodny Ziemi – ogniwa cyklu hydrologicznego
VI. Ogniwo atmosferyczne
   1.Parowanie i ewapotranspiracja
   2.Opady atmosferyczne zmierzone i skorygowane
VII.Ogniwo podziemne
   1. Infiltracja i filtracja
   2. Wody podziemne
        Systematyka wód podziemnych
        Wody podziemne strefy saturacji
        Wody artezyjskie
   3. Źródła i ruch wód podziemnych
VIII. Ogniwo rzeczne
   1. Zjawisko intercepcji
   2. Proces odpływu – formy i fazy odpływu
   3. Zlewnia, dorzecze, zlewisko
   4. Sieć rzeczna i systemy rzeczne
   5. Ruch wody i rumowiska w rzece
   6. Przepływ rzeczny – miary i charakterystyki
   7. Odpływ rzeczny na Ziemi i ustroje rzeczne
IX.Ogniwo jeziorne
   1. Jeziora i zasoby wodne jezior na Ziemi
   2. Bilans wodny jeziora
   3. Trofia i termika jezior
X. Ogniwo glebowe
   1. Woda w glebie – zasoby i procesy
   2. Obszary podmokłe na Świecie – typy i charakterystyka
   3. Melioracje – nawadnianie i odwadnianie gruntów
XI. Ogniwo oceaniczne
   1. Podział Wszechoceanu Ziemi
   2. Zasolenie oceanów – zmienność pionowa i pozioma
   3. Temperatura wód oceanicznych – zmienność pionowa i pozioma
   4. Gęstość wody morskiej – konsekwencje i zjawiska
   5. Cyrkulacja wód w Oceanie światowym
     
  Ruch wód powierzchniowych
       Ruch wód głębinowych
       „Globalny transporter”

 

Literatura:

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z.

Hydrologia ogólna

PWN, 1996 i nowsze

Pociask-Karteczka J. (red.)

Zlewnia. Właściwości i procesy

Wyd. UJ. 2003 i nowsze

Szymborski S., Szymborski K.

Wszechocean

Wiedza Powszechna, 1981

Pazdro Z., Kozerski B.

Hydrogeologia ogólna

Wyd. Geol., 1990

Byczkowski A.

Hydrologia t.I i II.

Wyd. SGGW,1996

Chełmicki W.

Woda. Zasoby, degradacja, ocena

PWN 2002

Zieliński A.(red.)

Oceany i morza. Encyklopedia Geograficzna Świata t.VII

OPRES, 1997

Perry A.H., Walker J.M.

System ocean-atmosfera

Wyd. Morskie, 1982

Czaya E.

Rzeki kuli ziemskiej

PWN, 1987

Lwowicz M.I.

Zasoby wodne Świata

PWN, 1979