Drukuj stronę

Przedmiot: Hydrologia kontynentalna

Prowadzący: prof. dr hab. Paweł Jokiel

Kierunek: geomonitoring
Studia licencjackie stacjonarne: I rok semestr letni
Wykład: 26 godzin 
Forma zaliczenia: egzamin

Treść wykładów:

I. Woda
   1. Właściwości fizyczne wody
   2. Właściwości chemiczne wody
   3. Geneza i wiek wody na Ziemi
II. Hydrosfera
III. Wody wolne Ziemi i ich rozmieszczenie
IV. Hydrologia – historia i systematyka nauk o wodzie
V. Krążenie wody i bilans wodny Ziemi – ogniwa cyklu hydrologicznego
VI. Woda w atmosferze
   1. Parowanie i ewapotranspiracja
   2. Opady atmosferyczne zmierzone i skorygowane
   3. Zjawisko intercepcji
VII. Wody podziemne
   1. Procesy infiltracji i filtracji wody
   2.
Wody stref: aeracji i saturacji: systematyka wód podziemnych; ruch wód podziemnych; wody podziemne strefy saturacji; wody artezyjskie (niecki i baseny); ujęcia wód podziemnych
   3. Wypływy wód podziemnych i ich systematyka
VIII. Wody rzeczne
   1. Proces odpływu – formy i fazy odpływu
   2. Zlewnia, dorzecze, zlewisko
   3. Sieć rzeczna i systemy rzeczne
   4. Ruch wody i rumowiska w rzece
   6. Przepływ i odpływ rzeczny – miary i charakterystyki
   7. Odpływ rzeczny na Ziemi i reżimy rzeczne
   8. Hydrologiczne zjawiska ekst
remalne: wezbrania i powodzie; susze i niżówki
IX. Zasoby wodne jezior
   1. Rozmieszczenie i geneza jezior na Ziemi
   2. Bilans wodny jeziora
   3. Trofia i termika jezior
X. Wody w glebie i obszary podmokłe

   1. Woda w glebie – zasoby i procesy
   2. Obszary podmokłe na Świecie –

typy i charakterystyka: podmokłości słodkowodne (torfowiska, mokradła, bagna); podmokłości słonowodne (namorzyny, marsze)
   3. Zagadnienie melioracji – nawadnianie i odwadnianie gruntów

 

Literatura:

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z.

Hydrologia ogólna

PWN, 1996 i nowsze

Kossowska-Cezak U., Bajkiewicz-Grabowska E.

Podstawy hydrometeorologii

PWN, 2008

Bartnik A., Jokiel P.

Geografia wezbrań i powodzi rzecznych

Wyd. UŁ, 2012

Pociask-Karteczka J. (red.)

Zlewnia. Właściwości i procesy

Wyd. UJ. 2003 i nowsze

Pazdro Z., Kozerski B.

Hydrogeologia ogólna

Wyd. Geol., 1990

Byczkowski A.

Hydrologia t.I i II.

Wyd. SGGW,1996

Chełmicki W.

Woda. Zasoby, degradacja, ocena

PWN 2002

Czaya E.

Rzeki kuli ziemskiej

PWN, 1987

Lwowicz M.I.

Zasoby wodne Świata

PWN, 1979