Drukuj stronę

Przedmiot: Ćwiczenia terenowe z hydrologii

 

(w ramach modułu: Ćwiczenia terenowe z geografii fizycznej)

Prowadzący: dr Adam Bartnik

Kierunek: geografia 
Studia licencjackie stacjonarne: I rok semestr letni
Ćwiczenia terenowe: 18 godzin 
Forma zaliczenia: wykonanie pomiarów, opracowanie wyników
Punkty ECTS: 4

Założenia i cele

Przedstawienie przyrządów i technik pomiarów różnych obiektów hydrograficznych oraz metod opracowywania uzyskanych wyników

Tematyka zajęć:

• Pomiary cieków, wód stojących, obszarów podmokłych, wód podziemnych, źródeł.
• Zajęcia obejmują metody ilościowe: stan wody, prędkość, przepływ, głębokość, parametry morfometryczne itp.,
ocenę fizykochemicznych właściwości wody oraz obsługę Automatycznej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w zlewni badawczej Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej UŁ.
• Opracowanie wyników pomiarów zgodnie z obowiązującymi standardami.
• Analiza przestrzennej i czasowej zmienności cech badanych obiektów.

 

Literatura:

Werner-Więckowska H., Gutry-Korycka M.,

Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych

PWN, 1992