Studia licencjackie na kierunkach 

GEOGRAFIA

I GEOGRAFIA NAUCZYCIELSKA

3-letnie studia licencjackie

 Program studiów w pliku .pdf 

Program studiów geograficznych I stopnia realizowany na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, jest ułożony w taki sposób, by wyposażyć absolwenta w wiedzę ogólno geograficzną, umożliwiającą samodzielne analizowanie relacji kształtujących funkcjonowanie systemu przyroda – człowiek i na tej podstawie tworzenie syntez. Realizowany zestaw przedmiotów jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Nauki, spełniając tym samym wymogi dotyczące minimów programowych dla kierunku geograficznego. Integralną i bardzo ważną część studiów stanowią ćwiczenia terenowe, które realizowane są na każdym roku studiów. Program studiów został uzupełniony o blok przedmiotów fakultatywnych w wymiarze 540 godzin, realizowanych na III roku studiów. Z jednej strony daje to możliwość dużej indywidualizacji toku studiów zgodnie z zainteresowaniami poszczególnych studentów, z drugiej zaś strony umożliwia rozszerzenie wiedzy z zakresu tych dyscyplin naukowych, które są od wielu lat w kręgu zainteresowań kadry naukowej. W ramach przedmiotów fakultatywnych wiedza przekazywana studentom ma charakter specjalistyczny, umożliwiającą poznanie dorobku i osiągnięć tych dyscyplin naukowych, które tradycyjnie rozwijane są w łódzkim ośrodku naukowym, zarówno z geografii fizycznej jak i społeczno-ekonomicznej, np. takich jak: geomorfologia, klimat miast, geografia osadnictwa i miast, geografia polityczna i historyczna.

Program studiów umożliwia studentom poznanie podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce zarówno w skali lokalnej jak i globalnej. Głównym celem kształcenia jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach, dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią geograficzną.

Absolwent wyposażony w taką wiedzę i umiejętności może kontynuować specjalistyczne studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) lub podjąć pracę w instytucjach zajmujących się:

        środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem i ochroną;

        gospodarką przestrzenną;

        warunkami życia ludzi;

        organizacją działalności społeczno-gospodarczej.