Drukuj stronę

Przedmiot: Ćwiczenia terenowe regionalne „Wybrzeża i pojezierza”

Prowadzący: dr Edmund Tomaszewski, dr Piotr Moniewski i inni

Kierunek: geografia 
Studia licencjackie stacjonarne (niestacjonarne)*: III rok, semestr letni
Ćwiczenia terenowe: 30 godzin 
Forma zaliczenia: referat i kolokwium
Punkty ECTS: 3 (4)*

Założenia i cele

Zapoznanie ze specyfiką środowiska geograficznego oraz działalnością człowieka na terenie północnej Polski

Tematyka zajęć:

• Zbiornik wodny we Włocławku - jego charakterystyka, funkcje oraz wpływ na środowisko geograficzne.
• System hydrologiczny jeziora w kontakcie z wodami morskimi na przykładzie Jez. Łebsko.
• System limnologiczny Jez. Żarnowieckiego i jego przemiany pod wpływem działania elektrowni szczytowo – pompowej.
• Charakterystyka hydrologiczna zespołu jezior Raduńsko-Ostrzyckich.
• Morze Bałtyckie – bilans, stosunki termohaliczne, dynamika.
• Kanał Elbląski – geneza i wykorzystanie.
• Geneza i zmiany zasolenia wód delty Wisły.
• Przekop Wisły pod Świbnem, jego geneza i wpływ na środowisko.
• Węzeł hydrograficzny Biała Góra – znaczenie historyczne i stan obecny.
• Wisłoujście – problemy hydro-ekologiczne delty Wisły.
• Geneza i funkcjonowanie torfowisk śródwydmowych.

 

Literatura:

Stosowna do aktualnie poruszanych zagadnień