ZAINTERESOWANIA BADAWCZE   

 ocena zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w skali lokalnej i regionalnej

 metodyka bilansów wodnych,

 modelowanie procesów hydrologicznych,

 ochrona i kształtowanie procesów, zasobów i obiektów wodnych,

 wpływ różnych form antropopresji na ilościowy i jakościowy stan zasobów i obiektów wodnych,

 fizykochemiczne cechy wód powierzchniowych i podziemnych i ich zmiany w aspekcie naturalnych 
          i antropogenicznych przemian środowiska,

 hydrologiczne zjawiska ekstremalne (susze, niżówki, powodzie, podtopienia), ich prognozowanie, 
          ocena skutków i przeciwdziałanie.

 

  DOŚWIADCZENIA ZE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI Z KRAJU I ZAGRANICY

Stała współpraca z: 

 Ministerstwem Środowiska RP,

 Komitetem Gospodarki Wodnej PAN,

 Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

 Urzędem Miasta Łodzi,

 Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN,

 Uniwersytetem Hydrometeorologicznym w Sankt Petersburgu
          (Rosja),

 Innymi jednostkami naukowymi i wdrożeniowymi z zakresu 
          hydrologii i gospodarki wodnej.