Pracownia Hydrologii
i Gospodarki Wodnej
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Narutowicza 88
90-139 Łódź
Tel.: (+48) 42 665 59 40
Fax: (+48) 42 665 59 41

 

 

 

  Adam Bartnik ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3726-5427  

   Strony w: ResearchGate   Google Scholar    Scopus    
                Web of Science 

 

2019

  Multiannual variability of spring discharge in Southern Poland. Episodes 2019; 42(3): 187-198, https://doi.org/10.18814/epiiugs/2019/019015 (razem z P. Moniewskim)

 Położenie geograficzne Łodzi i główne komponenty jej środowiska. [w:] Koter M. (red.), Atlas Historyczny Miasta Łodzi dla Nauki, Edukacji, Kultury, Gospodarki i Społeczeństwa. 01.01. Główne cechy środowiska geograficznego Łodzi. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź , ss. 2-3 (ISBN 978-83-60655-93-1)

 Ukształtowanie powierzchni oraz przebieg działu wodnego pierwszego rzędu i granic jednostek fizyczno-geograficznych, skala 1:170 tys. [w:] Koter M. (red.), Atlas Historyczny Miasta Łodzi dla Nauki, Edukacji, Kultury, Gospodarki i Społeczeństwa. 01.01. Główne cechy środowiska geograficznego Łodzi. Położenie geograficzne Łodzi i główne komponenty jej środowiska. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź ss. 1 (ISBN 978-83-60655-93-1)

 Litologia utworów powierzchniowych, skala 1:170 tys. [w:] Koter M. (red.), Atlas Historyczny Miasta Łodzi dla Nauki, Edukacji, Kultury, Gospodarki i Społeczeństwa. 01.01. Główne cechy środowiska geograficznego Łodzi. Położenie geograficzne Łodzi i główne komponenty jej środowiska. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź ss. 1 (ISBN 978-83-60655-93-1)

Pierwotna i współczesna sieć rzeczna, skala 1:170 tys. [w:] Koter M. (red.), Atlas Historyczny Miasta Łodzi dla Nauki, Edukacji, Kultury, Gospodarki i Społeczeństwa. 01.01. Główne cechy środowiska geograficznego Łodzi. Położenie geograficzne Łodzi i główne komponenty jej środowiska. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź ss. 1 (ISBN 978-83-60655-93-1)

 

2018

Zawartość informacyjna baz danych PIG-PIB w aspekcie badań wydajności źródeł Polski (współaut.: P. Moniewski). Przegląd Geologiczny, vol. 66, nr 5 (maj), Warszawa, s. 283–293, ISSN: 0033-2151

 Diurnal variations of the basic physico-chemical characteristics of a small urban river – the Sokołówka in Łódź – a case study. (współaut.: P. Tomalski) Acta Sci.Pol. Formatio Circumiectus, 17(3), pp. 23–38, http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.3.23

 Wieloletnia i sezonowa zmienność wydajności źródeł Sudetów i Karpat (współaut.: P. Moniewski). Prace Geograficzne, tom 155, z. 4, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wyd. UJ, Kraków, s. 7–26, http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.18.013.9536 (ISSN: 1644-3586)

mapa: Ziemie Polskie w latach 1914–1918 z uwzględnieniem granic państw z 1924 r., skala 1:1 585 000 (E 10°30' – E 33°10' / N 47°10' – N 56°35'), 900×700 mm (współaut.: G. Nawrot), [w:] Kluska B., Kowalski P., Nawrot G., Ossowski A., Rybińska-Bielecka A., Zapolska-Downar M., Polskie drogi do niepodległości 1914-1918. Gra edukacyjna. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi, Łódź.

mapa: Kształtowanie się granic Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1924 r., skala 1:1 585 000 (E 10°15'-E 32°05'/N 47°10'-N 56°35'), 870×700 mm (współaut.: G. Nawrot), [w:] Kluska B., Kowalski P., Nawrot G., Ossowski A., Rybińska-Bielecka A., Zapolska-Downar M., Walka o granice II Rzeczypospolitej 1918-1924. Gra edukacyjna. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi, Łódź.

 

2017

  Rozmieszczenie młynów wodnych na obszarze Łodzi w świetle wykorzystanych historycznych źródeł kartograficznych. Seria: Z dziejów kartografii, t. 21, Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Warszawa, ss. 11-40 (z D. Bartnik) (ISSN: 0138-0850; ISBN: 978-83-86062-39-3

  Mała rzeka w dużym mieście. Wybrane aspekty obiegu wody w obszarze zurbanizowanym na przykładzie łódzkiej Sokołówki. Wyd. UŁ, Łódź, 351s. (ISBN: 978-83-8088-640-7).

  7.3.1. Wezbrania i powodzie (z Jokiel P.,) [w:] Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J. (red.), Hydrologia Polski. 7. Odpływ rzeczny w Polsce. 7.3. Fazy odpływu rzecznego. PWN, Warszawa, ss. 167-175

  redakcja/opracowanie/autorstwo 29 map [w:]  Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J. (red.), Hydrologia Polski. PWN, Warszawa: rys. 3.1. Dorzecza w Polsce (s. 16); rys. 4.1.1. Mapa tektoniczna Polski (s. 24); rys. 4.1.2. Jednostki geologiczne Polski (s. 26); 4.1.3. Mapa geologiczna Polski bez utworów kenozoicznych (s. 27);4.1.4. Mapa utworów czwartorzędowych Polski (s. 29); rys. 4.3.3.2. Średni roczny klimatyczny bilans wodny w Polsce w latach 1971-2010 (s. 52); 4.4.3.2. Obszary o zmienionych stosunkach hydrograficznych spowodowanych górnictwem (s. 71); 5.1.6. Częstość występowania susz glebowych w Polsce na podstawie wskaźnika SPEI skumulowanego w okresie 3 miesięcy (s. 81); 5.2.1. Typy i reżim płytkich, potamicznych wód podziemnych w Polsce (s. 84); 5.2.3. Terenowe warunki infiltracji oraz zasoby odnawialne wód podziemnych w Polsce (s. 87); 5.3.1. Wybrane źródła Polski na tle regionalizacji krenologicznej (s. 91); 5.4.2. Jednolite Części Wód Podziemnych w Polsce (172 JCWPd) – podział obowiązujący w latach 2016–2021 (s. 99); 6.1.4. Typy dolin i zapisy holoceńskich zmian klimatu na Niżu Polskim (s. 116); 6.4.2. Regiony wodne oraz jednolite części wód powierzchniowych w wybranej części zlewni Warty (s. 129); 6.6.2. Ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód rzecznych (JCWP) w 2012 r. z uwzględnieniem wyników z lat 2010 i 2011, przy zastosowaniu procedury przenoszenia wyników ocen stanu wód (s. 143); 6.6.3. Stan/potencjał ekologiczny JCWP w województwie małopolskim w latach 2010–2012 (s. 144); 6.7.1. Śródlądowe drogi wodne w Polsce oraz główne zbiorniki retencyjne na tle wybranych obszarów Natura 2000 (s. 149); 7.3.1.1. Wezbrania na rzekach Polski (s. 169); 7.3.1.2. Zagrożenia powodziowe w Polsce (s. 173); 7.4.1. Wybrane jednostkowe odpływy charakterystyczne w Polsce (s. 184); 9.1.2. Wskaźnik mechanicznej denudacji jednostkowej [t·km‑2·rok‑1] w wybranych zlewniach cząstkowych i różnicowych na obszarze Polski (1951–1990) (s. 205); 11.4.1. Górnośląskie pojezierze antropogeniczne (s. 244); 12.1.2. Rozmieszczenie mokradeł objętych ochroną Natura 2000 w województwie pomorskim (s. 261); 12.1.3. Wskaźnik zatorfienia (Wz) w Polsce (s. 263); 13.2.1. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce (53) wyróżnione przez Kleczkowskiego (1990) (s. 289); 15.1. Symulacje zmian średniego odpływu rocznego rzek (s. 303); 15.2. Projekcja zmian przestrzennych stosunku rocznej sumy ewapotranspiracji do rocznej sumy opadów (s. 304); 15.3. Projekcja zmian przestrzennych średniego rocznego odpływu rzecznego (s. 304).

 Przydatność baz danych MSI oraz CBDH w badaniach wydajności źródeł Polski. [w:] Jekatierynczuk-Rudczyk E., Zieliński P. (red.), Źródła Polski. Ostoja geo- i bioróżnorodności. Ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok-Supraśl, 18-20 września 2017 r. Streszczenia referatów (wspólnie z P. Moniewskim), Inst. Biologii, Zakł. Ochrony Środowiska, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Białystok, s. 9

  Wieloletnia i sezonowa zmienność wydajności wypływów wód podziemnych południowej Polski. [w:] Jekatierynczuk-Rudczyk E., Zieliński P. (red.), Źródła Polski. Ostoja geo- i bioróżnorodności. Ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok-Supraśl, 18-20 września 2017 r. Streszczenia referatów (wspólnie z P. Moniewskim), Inst. Biologii, Zakł. Ochrony Środowiska, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Białystok, s.10

 

2016

  Przestrzenne zróżnicowanie opadów atmosferycznych na obszarze Łodzi (współaut.: M. Marcinkowski), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica nr 14/2015, Wyd. UŁ, ss. 5-15, doi: http://dx.doi.org/10.18778/1427-9711.14.01 

  Wieloletnie zmiany odpływu małej rzeki miejskiej pod wpływem antropopresji (na przykładzie Sokołówki – Łódź). [w:] Hejduk L., Kaznowska E. (red.) Hydrologia zlewni zurbanizowanych. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, z. 39, Warszawa, ss. 93-113.

  Parametryczna Ocena Łódzkich rzek pod względem hydromorfologicznym (współaut. P. Tomalski) [w:] Hejduk L., Kaznowska E. (red.) Hydrologia zlewni zurbanizowanych. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, z. 39, Warszawa, ss. 77-92.

  Changes in water quality of a small urban river triggered by deep drainage of a construction site (współaut.: P. Moniewski), Journal of Water and Land Development. No. 31, p. 11-22. http://dx.doi.org/10.1515/jwld-2016-0032

  Walka o wodę czy walka z wodą? Charakterystyka zasobów wodnych Polski. Geografia w Szkole, nr 1 styczeń/luty, 355 (LXVIII), Wyd. Agencja AS Józef Szewczyk, Warszawa, ISSN: 0137-7566, ss. 8-13.

  mapy: Nieudana wyprawa statków PMH przez Ocean Arktyczny do Chin w 1956 r. i Polska Marynarka Handlowa na Dalekim Wschodzie 1950–1957 [w:] Wróbel J. – Chipolbrok. Z dziejów polsko‐chińskiego sojuszu morskiego 1950–1957. seria: Biblioteka Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, t. XXXIX, Łódź, (ISBN 978‐83‐63695‐18‐7).

 

2015

 Zmiany jakości wód łódzkiego Jasienia w wyniku głębokiego odwodnienia terenu w związku z budową dworca kolejowego Łódź-Fabryczna. Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, „Nowoczesne Metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej”, tom 3, Absalon D., Matysik M., Ruman M. [red], Sosnowiec, ss. 59-73 (wspólnie z P. Moniewskim).

 Fontanny w krajobrazie. Zieleń Miejska, nr 7-8 (99-100), Wyd. Abrys Sp. z o.o., Poznań, ss. 53-54.

  Rozmieszczenie młynów wodnych na obszarze Łodzi jako przykład wykorzystania historycznych źródeł kartograficznych. XXIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii "Mapa jako narracja interpretacyjna", Wrocław, 24-26 września 2015 r., Streszczenia referatów. Wyd. IHN PAN, Wrocław, ss. 9-10 (wspólnie z D. Bartnik).

  Analiza chwilowych zmian przepływu w małej rzece miejskiej na przykładzie łódzkiej Sokołówki (współaut. P. Tomalski). [w:] Jokiel P. [red.] Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski. Wyd. UŁ, Łódź, ss. 13-26, (http://hdl.handle.net/11089/32126); DOI: 10.18778/7969-670-3

  Analiza sezonowej zmienności wybranych cech fizykochemicznych wody małych cieków odwadniających obszary o różnym stopniu antropopresji (współaut. P. Moniewski). [w:] Jokiel P. [red.] Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski. Wyd. UŁ, Łódź, ss. 27-47, (http://hdl.handle.net/11089/32126); DOI: 10.18778/7969-670-3

  Analiza przepływów maksymalnych i miar pochodnych na przykładzie rzek Niżu Polskiego (współaut. P. Jokiel). [w:] Jokiel P. [red.] Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski. Wyd. UŁ, Łódź, ss. 87-105, (http://hdl.handle.net/11089/32126); DOI: 10.18778/7969-670-3

  Wieloaspektowa analiza statystyczna hydrogramu przepływu rzeki na przykładzie Pilicy w Przedborzu (współaut. P. Jokiel). [w:] Jokiel P. [red.] Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski. Wyd. UŁ, Łódź, ss. 173-199, (http://hdl.handle.net/11089/32126); DOI: 10.18778/7969-670-3

  Mapa historyczna Polski (31 XII 1939) z uwzględnieniem wcześniejszych zmian granic w regionie dokonanych w latach 1938-1939. (współaut. Jan Laskowski, Grzegorz Nawrot) [w:] Puzzle edukacyjne - IV rozbiór Polski. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Łodzi, Łódź [o wydawnictwie].

  Funkcjonowanie osadników i zbiorników przepływowych w warunkach zlewni miejskiej i podmiejskiej (Sokołówka i Dzierżązna). Streszczenia referatów. Kongres Geografów Polskich "Granice Geografii", LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich w 70-lecie Lubelskiej Geografii, 17-21 czerwca 2015 r., Lublin, Komitet Nauk Geograficznych PAN, PTG (Zarząd Główny i Oddział Lubelski, WNoZiGP UMCS w Lublinie (współaut. P. Moniewski), s.12.

  Funkcjonowanie osadników i zbiorników przepływowych w warunkach zlewni miejskiej i podmiejskiej (Sokołówka, Dzierżązna) (współaut.: P. Moniewski), Annales Universitatis Mariae Curie-Skladowska Lublin - Polonia, Sectio B, vol. LXX, z.2,  Lublin, ss. 83-99, http://dx.doi.org/10.17951/b.2015.70.2.83

  Fontanny Łodzi – znaczenie w życiu mieszkańców (współaut.: A. Suwart), Turyzm nr t.25, z.2, 2015, IGMiT UŁ, ss. 49-61, ISSN 0867-5856, e-ISSN 2080-6922

  Fountains of Lodz – the relevance to the citizens’ lives (współaut.: A. Suwart), Turyzm. Volume 25, Issue 2, Pages 47–59, ISSN (Online) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.1515/tour-2015-0005, February 2017

 

2014

 Maximum discharges and maximum runoffs in Poland. [in:] E. Kobojek and T. Marszał (eds.) Natural Environment of Poland and its Protection in Łódź Geographical Research. Łódź University Press, Łódź, ss. 43-73 (wspólnie z P. Jokielem), (http://hdl.handle.net/11089/5594).

 

2013

 Changes of the basic physico-chemical characteristics of small rivers influenced by anthropogenic elements in the area of Łódź, Poland. Understanding Freshwater Quality Problems in a Changing World. Proceedings of H04, IAHS-IAPSO-IASPEI Assembly, Gothenburg, Sweden, July 2013 (IAHS Publ. 361, 2013) ss. 336-344 (wspólnie z P. Moniewskim).

  Odpływy maksymalne i indeksy powodziowości rzek kontynentów Półkuli Południowej. Czasopismo Geograficzne, 83 (1-2), Wrocław, ss. 47-62 (wspólnie z P. Jokielem i B. Stanisławczyk).

  Seasonality of the basic physical and chemical characteristics of water flowing through the cascades of small reservoirs. Limnological Review, vol. 13, MS No 2, ss. 63-71 (wspólnie z P. Moniewskim i P. Tomalskim), (DOI: 10.2478/limre-2013-0007)

  Hydrological Effects of Urbanization: the experience from the Sokołówka catchment (Łódź). European Spatial Research and Policy, vol. 20, no. 2/2013, ss. 113-131 [DOI: 10.2478/esrp-2013-0014], (http://hdl.handle.net/11089/3238)

 

2012

 Indeksy powodziowości (Francou-Rodiera) i indeksy wysokiej wody w Karpatach i na nizinach, w przekroju wieloletnim. Gospodarka Wodna, z.5, Wyd. SIG-MA-NOT, Warszawa, ss. 204-208 (wspólnie z P. Jokielem).

 Zróżnicowanie równowagi hydrodynamicznej wód podziemnych i powierzchniowych w dolinie małej rzeki miejskiej (na przykładzie Sokołówki - Łódź). [w:] Marszelewski W. [red.] Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniającego się środowiska. Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, tom 1, Komisja Hydrologiczna PTG, Zakład Hydrologii i Gosp. Wodnej, Wydz. Nauk o Ziemi Uniw. Mikołaja Kopernika, Toruń, ss. 7-19 (wspólnie z P. Tomalskim).

 Geografia wezbrań i powodzi rzecznych. Wyd. UŁ, Łódź, 267 s. (wspólnie z P. Jokielem). [RECENZJA w Przeg. Geofiz.]

  Spatial differentiation and seasonal variability of basic physico-chemical water characteristics of small urban catchment (Sokolovka river case). [w:] HydroPredict’2012 Volume of abstract, P. Nachtnebel, K, Kovar (eds), 3rd International Interdisciplinary Conference on Predictions for Hydrology, Ecology and Water Resources Management: Water Resources and Changing Global Enviromnent, 24-27 Septemper 2012 Vienna, Austria, Institute of Water Man-agement, Hydrology and Hydraulic Engineering, Department Water-Atmosphere-Environment, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria, ss.39-40 (wspólnie z P. Moniewskim).

  The impact of A2 motorway on basic physical and chemical water characteristics of a small sub-urban catchment in central Poland. [w:] HydroPredict’2012 Volume of abstract, P. Nachtnebel, K, Kovar (eds), 3rd International Interdisciplinary Conference on Predic-tions for Hydrology, Ecology and Water Resources Management: Water Resources and Changing Global Enviromnent, 24-27 Septemper 2012 Vienna, Austria, Institute of Water Management, Hydrology and Hydraulic Engineering, Department Water-Atmosphere-Environment, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria, ss.42-43 (wspólnie z P. Moniewskim).

  Basic physico-chemical features of the small river waters and its changes under the reservoirs impact (Dzierzazna catchment case). Podstawowe cechy fizykochemiczne wód małej rzeki i ich zmiany pod wpływem zbiorników wodnych na przykładzie Dzierżąznej. [w:] Natural and anthropogenic transformations of lakes. Conference materials. International limnological conference „Natural and anthropogenic transformations of lakes” 19-21 September 2012 – Łagów Lubuski (Poland), IMiGW, Poznań, ss.14-15 (wspólnie z P. Moniewskim).

  Impact of the different function of small reservoirs on seasonal oscillations of the selected physico-chemical water parameters of the urban rivers (Sokolovka catchment, Lodz case), Wpływ małych zbiorników wodnych o różnym przeznaczeniu na wahania sezonowe wybranych parametrów fizyko-chemicznych wód rzek obszarów zurbanizowanych na przykładzie Sokołówki (Łódź). [w:] Natural and anthropogenic transformations of lakes. Conference materials. International limnological conference „Natural and anthropogenic transformations of lakes” 19-21 September 2012 – Łagów Lubuski (Poland), IMiGW, Poznań, ss.16-17 (wspólmie z P. Tomalskim).

 The influence of small reservoirs of different functions on seasonal oscillations of the selected physico-chemical parameters of the urban river waters (the Sokolowka catchment, Lodz case). [in:] Grześkowiak A., Nowak B., Grzonka B. (eds), Anthropogenic and natural transformations of lakes. vol.6, Wyd. IMGW-PIB, Poznań, ss.19-33, (wspólnie z P. Tomalskim).

 Basic physic-chemical water parameters of a small river and their changes caused by the presence of water reservoirs on the example of the Dzierzazna river. [w:] Grześkowiak A., Nowak B., Grzonka B. [eds], Anthropogenic and natural transformations of lakes. vol.6, Wyd. IMGW-PIB, Poznań, ss.7-17, (wspólnie z P. Moniewskim).

 

2011

 Zacienienie koryta i jego znaczenie w badaniu podstawowych cech fizykochemicznych wód małej rzeki. [w:] Koc J. [red.] Współczesne Problemy Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monografie nr 2p, Kształtowanie i ochrona środowiska obszarów o zróżnicowanych walorach przyrodniczych. Uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydz. Kształtowania środowiska i rolnictwa, Olsztyn, ss. 15 (wspólnie z P. Moniewskim).

 River Bed Shade and Its Importance in the Process of Studying of the Fundamental Physico-Chemical Characteristics of Small River Waters. [w:] Glińska-Lewczuk K. (ed.) Contemporary problems of management and environmental protection: “Issues of landscape conservation and water management in rural areas” no 7, chapter XII, Olsztyn, ss. 137-149 (wspólnie z P. Moniewskim).

 

2010

 Krótkoterminowe zmiany natężenia przepływu w małej rzece miejskiej na przykładzie Sokołówki (Łódź). [w:] Ciupa T., Suligowski R., red.: Woda w badaniach geograficznych. Instytut Geografii, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, ss. 127-136 (wspólnie z P. Tomalskim).

 Maksymalne przepływy i odpływy w Polsce w latach 1951-2006. [w:] Magnuszewski A., red.: Hydrologia w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Tom 2. Monografie PAN, 69, Warszawa, ss. 43-53, streszczenie w j. ang., (wspólnie z P. Jokielem).

 Formowanie się i charakter wezbrań dwu małych rzek o różnym stopniu zurbanizowania zlewni na przykładzie Sokołówki i Dzierżąznej. [w:] Barwiński M., red.: Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. Tom 2. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź, ss. 325-336, (wspólnie z P. Moniewskim).

 Spatial distribution of low-flows not exceeded at the assumed probability in Poland. Geographia Polonica, 83, iss. 1, PAN, ss. 39-50, Warszawa, DOI: http://dx.doi.org/10.7163/GPol.2010.1.4

 

2009

 Indeksy powodziowości rzek półkuli północnej. [w:] Jania J., Szafraniec J., (red.) Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce: ogólnopolskie seminarium, Sosnowiec, 24-26 listopada 2008: tom streszczeń i rozszerzonych streszczeń, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, 2009, ss. 11-14 (wspólnie z P. Jokielem), (ISBN: 8361644032, 9788361644033).

 

2008

 Odpływy maksymalne i indeksy powodziowości rzek półkuli północnej. Przegląd Geograficzny, vol. 80, z.3, ss. 343–365; Wyd. IGPZ PAN, Warszawa, streszcz. w j. ang. (wspólnie z P. Jokielem).

 Problems of Water Quantity And Quality Monitoring in Small Urban And Suburban Basins in The City Of Lodz Area [poster]. (wspólnie z P. Tomalskim), s. 31-33, 12th Biennial Conference of Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins (ERB) “Hydrological Extremes in Small Basins”, Cracow, 18-20 September 2008. Book of Abstracs edited by Wojciech Chełmicki and Janusz Siwek

 Rola naturalnych i antropogenicznych elementów obiegu wody w zlewni miejskiej (Sokołówka) i podmiejskiej (Dzierżązna). [w:] Bródka S. red.: Problemy środowiska przyrodniczego miast. Problemy ekologii krajobrazu, Tom 22, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Warszawa ss. 39-48, streszcz. w j. ang., (wspólnie z P. Moniewskim i P. Tomalskim)

 

2007

 Odpływy maksymalne i indeksy powodziowości rzek europejskich. Gospodarka Wodna, z.1, Wyd. SIG-MA-NOT, Warszawa, ss. 28-32; streszcz. w j. ang. i ros. (wspólnie z P. Jokielem).

 Zróżnicowanie przestrzenne wybranych cech fizykochemicznych wody źródeł zlewni Bystrzycy Dusznickiej. [w:] Jokiel P., Moniewski P., Ziułkiewicz M. red.: Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne. Wyd. Regina Poloniae. Częstochowa, ss. 181-191, streszcz. w j. ang.

 

 2006

 Spatial distribution of low-flows not exceeded at the assumed probability in Poland. International Conference “Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts – European context” Warsaw, Poland 7-9 December 2006. Book of abstracts. Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec – Warszawa, ss. 9-11.

 Zastosowanie indeksu pory koncentracji do oceny niektórych cech reżimu rzecznego zlewni nizinnych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w setną rocznicę urodzin Bogumiła Krygowskiego p.t. Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej. 20-21 marca 2006, Poznań, ss. 144-146, (wspólnie z E. Tomaszewskim). 

 Zastosowanie indeksu pory koncentracji do oceny podatności reżimu rzecznego na formowanie przepływów ekstremalnych w zlewniach nizinnych. [w:] Przemiany Środowiska Geograficznego Polski północno-zachodniej. A. Kostrzewski, J. Czerniawska, red., UAM, Wydz. Nauk Geogr. i Geol., Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań, ss.137-144, (wspólnie z E. Tomaszewskim).

 Zróżnicowanie przestrzenne wybranych cech fizykochemicznych wody źródeł zlewni Bystrzycy Dusznickiej. [w:] Moniewski P., Tomalski P., Ziułkiewicz M., (red.) Źródła - środowiskowe aspekty badań. Tom I, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łódź, 22-24 września 2006, Streszczenia-referatów i posterów. Przewodnik sesji terenowej, WNG UŁ, Łódź, s. 22-23 (ISBN: 83-87830-51-8)

 

2005

 Niektóre problemy zmian i zmienności rocznego hydrogramu przepływu rzeki na podstawie Pilicy w Przedborzu. Wiadomości IMGW; z.2, Warszawa, ss. 5-27, streszczenie w j. ang., (wspólnie z P. Jokielem)

 Wody województwa łódzkiego (mapa). [w:] Liszewski S. (red.) - Multimedialny Atlas Miasta Łodzi, część I. Plansza IX - Wody. Wyd. Urząd Miasta Łodzi, ŁTN, Łódź – wersja na CD.

 Odpływ niski rzek Polski. Acta Geographica Lodziensia, ŁTN, 91, 2005, Łódź, s. 95+25, streszcz. w j. ang., (ISSN 0065-1249)

 

2004

 Sezonowe zmiany odpływu niskiego w Polsce. Wiadomości IMGW, 3, 2004, Warszawa, ss. 59-73, streszcz. w j. ang., ros.

 

2003

 Regionalne i sezonowe zróżnicowanie odpływów niskich na obszarze Polski. Zakład Hydrologii i Gosp. Wodnej UŁ, 2003, Łódź – praca doktorska (maszynopis), publiczna obrona: 4.11.2003, WNG, ul.Narutowicza 88.

 

2002

 Woda na zapleczu wielkiego miasta (Możliwości wykorzystania i problemy ochrony zasobów i obiektów wodnych w małej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi). Wyd. IMGW, Warszawa,  ss. 1-148, (wspólnie z: P. Jokielem, M. Hyży, Z. Maksymiukiem, P. Moniewskim, E. Tomaszewskim).

 Wody województwa łódzkiego (mapa). [w:] Liszewski S. (red.) - Atlas Miasta Łodzi. Plansza IX - Wody. Wyd. Urząd Miasta Łodzi, ŁTN, Łódź.

 

2001

 Zmiany w sezonowym rozkładzie odpływu w Polsce środkowej w wieloleciu 1951–1998. Wiadomości IMGW, z. 2, Warszawa, ss. 3-17, streszczenie w j. ang. i ros., (wspólnie z P. Jokielem)

 

2000

 Charakterystyka sieci rzecznej małej zlewni położonej w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej. Acta Universitatis Lodziensis., Folia Geographica Physica, 5, 2000, Łódź, ss. 49-65, streszcz. w j. ang. (wspólnie z E. Tomaszewskim), (http://hdl.handle.net/11089/2876).

 Sezonowe i wieloletnie zmiany odpływu rzecznego w Środkowej Polsce. [w:] Pory roku w Polsce. Sezonowe zmiany w środowisku a wieloletnie tendencje klimatyczne. K. Kożuchowski, red., Łódź, ss. 112-117 (wspólnie z P. Jokielem).

 Średni odpływ podziemny w Polsce w latach 1971-1990 w świetle wyników uzyskanych metodami: Wundt’a i Kille’go. Gospodarka Wodna, 2, 2000, Warszawa, ss. 56-59, (wspólnie z P. Jokielem).

 Zmiany w sezonowym rozkładzie odpływu w Polsce środkowej w wieloleciu 1951-98. Materiały XLIX Zjazdu PTG, Szklarska Poręba, 20-24 IX 2000 r., Wrocław, ss. 73-78, (wspólnie z P. Jokielem).

 

1999

  Wykorzystanie grafiki komputerowej do prezentacji i oceny warunków obiegu wody w małej zlewni w strefie podmiejskiej Łodzi. (współaut. Jokiel P.) XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łódź, 17-19 XI 1999, Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych. Wyd. UŁ, 1999, Łódź.

  Źródła okolic Łodzi. Aretuza – newsletter poświęcony źródłom Polski, nr 3, 1999, ss. 2-3, Olsztyn.

 

1998

  Źródła w wybranych zlewniach Kotliny Kłodzkiej. (współaut. Tomaszewski E.), (str. 323-338, rys. 7, tab. 1, poz. lit. 17), Czasop. Geogr., 4, 1998, Wrocław (ISSN: 0045-9453).

  Kilka uwag o autokorelacji w szeregach czasowych średnich miesięcznych przepływów rzek Polski. (współaut. Jokiel P.) (str. 3-22, rys. 5, mapy 4, tab. 2, streszcz. ang., ros.) Wiad. IMGW, z.4, 1998, Warszawa (ISSN: 0208-6263).

 

1997

  Zmiany odpływu na obszarze Polski w latach 1971-1990, w świetle analiz jednorodności szeregów przepływu rzek. (współaut. Jokiel P.) Wiad. IMGW, z.4, 1997, Warszawa (str. 67-85, rys. 9, tab. 2, streszcz. ang., ros.) (ISSN: 0208-6263).

  Źródła zlewni Bystrzycy Dusznickiej. (współaut. Walisch M.) Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, vol. 2, 1997, Łódź (str. 61-72, rys. 5, tab. 2, streszcz. ang.) (ISSN: 1427-9711); http://hdl.handle.net/11089/2899

  Źródła w wybranych zlewniach Kotliny Kłodzkiej. (współ. Tomaszewski E.) Streszcz. Referatu Ogólnopolska Konferencja Hydrograficzna w Łodzi, 22-23 IX 1997, (str.10-11) Materiały Konferencyjne, Zakład Hydrologii i Gosp. Wodnej UŁ, Łódź.

 

1995

  Korelacja przestrzenna wybranych przepływów charakterystycznych rzek Polski. Wiad. IMGW. z. 2. 1995, Warszawa (str. 87-99, rys. 9, streszcz. ang., ros.) (ISSN: 0208-6263).

 

Ostatnio zmodyfikowano: 15/09/2020