Pracownia Hydrologii
i Gospodarki Wodnej
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Narutowicza 88
90-139 Łódź
Tel.: (+48) 42 665 59 40
Fax: (+48) 42 665 59 41

 

 

 

  Paweł Jokiel ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6771-2294  

   Strony w: ResearchGate   Google Scholar    Scopus    

 

 

2019

  Źródła Polski – zachować dla przyszłości. Prace Geograficzne, 157, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielońskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków, ss. 7-31 (wspólnie z Z. Michalczykiem), DOI: 10.4467/20833113PG.19.007.10623.

  Transformacje układu sezonów hydrologicznych wzdłuż biegu Wisły i Odry. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, z. 42, 2019; str. 21-33; p-ISSN: 0867-7816 (wspólnie z P. Tomalskim).

 

2018

  Zróżnicowanie i zmienność wieloletnia sezonowości przepływu w wybranych przekrojach wodowskazowych Wisły. Prace Geograficzne, 155, 3, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielońskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków, ss. 27-45 (wspólnie z P. Tomalskim).

  Wpływ antropopresji na zmiany przepływu Neru w przekroju Dąbie. Prace i Studia Geograficzne, 63, 3, 2018, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ss. 122-138.

  Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [w:] Sobczyński M. (red.), Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności., T. 3: Historia Komisji Tematycznych PTG, Wyd. UŁ, Łódź, 2018, ss. 149-162.

  Maksymiuk Zygmunt – geograf, hydrolog, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. [w:] Jackowski A., Krzemień K., Sołjan I. (red.), Geografowie Polscy. Słownik biograficzny. Wyd. UJ, 2018, Kraków, ss. 980-984.

 

2017

  Sezonowość odpływu z wybranych zlewni karpackich. Przegląd Geograficzny, t. 89, z.1, 2017, ss. 5-20 (wspólnie z P. Tomalskim)

 Hydrologia Polski. (red.) (wspólnie z Marszelewski W., Pociask-Karteczka J.) PWN, Warszawa, 342 s.

 1. Hydrologia Polski - uwarunkowania i problemy [w:] Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J. (red.), Hydrologia Polski. PWN, Warszawa, ss. 1-5.

 7.2. Formy odpływu rzecznego i ich zróżnicowanie przestrzenne (wspólnie z Tomalski P.) [w:] Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J. (red.), Hydrologia Polski. 7. Odpływ rzeczny w Polsce. PWN, Warszawa, ss. 160-167

 7.3.1. Wezbrania i powodzie (wspólnie z Bartnik A.,) [w:] Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J. (red.), Hydrologia Polski. 7. Odpływ rzeczny w Polsce. 7.3. Fazy odpływu rzecznego. PWN, Warszawa, ss. 167-175

 13.1. Wody powierzchniowe. (wspólnie z Gutry-Korycka M.) [w:] Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J. (red.), Hydrologia Polski. 13. Bilans i zasoby wodne Polski. PWN, Warszawa, ss. 281-287.

 15. Projekcje ewolucji zasobów wodnych Polski w wyniku zmian klimatu i wzrastającej antropopresji (wspólnie z Gutry-Korycka M.) [w:] Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J. (red.), Hydrologia Polski. PWN, Warszawa, ss. 301-305.

 redakcja/opracowanie/autorstwo map [w:] Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J. (red.), Hydrologia Polski. PWN, Warszawa: 7.2.2. Przestrzenne zróżnicowanie odpływu szybkiego i podziemnego w Polsce na tle pięter wodonośnych strefy aktywnej wymiany (s. 163); 7.3.1.1. Wezbrania na rzekach Polski (s. 169); 7.3.1.2. Zagrożenia powodziowe w Polsce (s. 173); 

 

2016

 Zmiany i zmienność sezonowej struktury odpływu rzecznego w świetle terminu połowy odpływu. Gosp. Wod., 1(805), ss. 12-18 (wspólnie z P. Tomalskim). 

 Sezonowa struktura odpływu rzecznego w środkowej Polsce i jej zmiany w wieloleciu w świetle krzywych sumowych i terminów połowy odpływu. Przegl. Geogr., t.88, z.1, ss. 75-86.

  Zmiany i wieloletnia zmienność sezonowości przepływu wybranych rzek Polski. Prace Geograficzne UJ, z.144, ss. 10-33 (wspólnie z B. Stanisławczyk).

  Przepływy i odpływy maksymalne w środkowej Polsce. Geography and Tourism, vol. 4, No. 2, ss. 7-21, Semi-Annual Journal, DOI: 10.5281/zenodo.223899

 

2015

 Sezony hydrologiczne w rzekach środkowej Polski. Przegląd Geograficzny, t. 87, z. 1, ss. 71-93 (wspólnie z P. Tomalskim).

 Pół wieku Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, „Nowoczesne Metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej”, tom 3, Absalon D., Matysik M., Ruman M. [red.], Sosnowiec, ss. 17-25.

  Od redaktora. [w:] Jokiel P. [red.] Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski. Wyd. UŁ, Łódź, ss. 9-12.

  3. Analiza faz i form odpływu ze zlewni rzecznej na przykładzie Dzierżąznej (współaut. E. Tomaszewski). [w:] Jokiel P. [red.] Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski. Wyd. UŁ, Łódź, ss. 49-67.

  4. Analiza trendów wieloletnich na przykładzie odpływów ekstremalnych ze zlewni środkowej Polski. [w:] Jokiel P. [red.] Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski. Wyd. UŁ, Łódź, ss. 69-85.

  5. Analiza przepływów maksymalnych i miar pochodnych na przykładzie rzek Niżu Polskiego (współaut. A. Bartnik). [w:] Jokiel P. [red.] Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski. Wyd. UŁ, Łódź, ss. 87-105.

  9. Wieloaspektowa analiza statystyczna hydrogramu przepływu rzeki na przykładzie Pilicy w Przedborzu (współaut. A. Bartnik). [w:] Jokiel P. [red.] Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski. Wyd. UŁ, Łódź, ss. 173-199.

  10. Identyfikacja i analiza sezonów hydrologicznych na przykładzie dwóch rzek z obszaru środkowej Polski (współaut. P. Tomalski). [w:] Jokiel P. [red.] Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski. Wyd. UŁ, Łódź, ss. 201-213.

 

2014

  Roczne odpływy maksymalne i minimalne w dorzeczach Odry i Wisły w przekroju wieloletnim. Czasopismo Geograficzne, 83 (3), Wrocław, ss. 133-143 (wspólnie z B. Stanisławczyk).

  Maximum discharges and maximum runoffs in Poland. [in:] E. Kobojek and T. Marszał (eds.) Natural Environment of Poland and its Protection in Łódź Geographical Research. Łódź University Press, Łódź, ss. 43-73 (wspólnie z A. Bartnikiem). 

   Próba wyznaczenia sezonów hydrologicznych w obrębie rocznych hydrogramów przepływu wybranych rzek środkowej Polski. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, 2014, z. XX, tom.2, Warszawa ss. 203-217 (wspólnie z P. Tomalskim).

 Termin połowy odpływu - próba zastosowanie tej charakterystyki i jej pochodnych do oceny zmian i zmienności sezonowej struktury odpływu rzecznego. [w:] Ciupa T., Suligowski R., (red), Woda w mieście. Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, tom 2, 2014, Instytut Geografii, Uniw. Jana Kochanowskiego, Kielce ss. 81-90 (wspólnie z P. Tomalskim).

 Fizjograficzne uwarunkowania obiegu wody i migracji zanieczyszczeń w małej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica physica, vol. 13, z. 2, 2014, Wydawnictwo UŁ, ss. 17-49

 

2013

  Odpływy maksymalne i indeksy powodziowości rzek kontynentów Półkuli Południowej. Czasopismo Geograficzne, 83 (1-2), Wrocław, ss. 47-62 (wspólnie z A. Bartnikiem i B. Stanisławczyk).

 

2012

 Indeksy powodziowości (Francou-Rodiera) i indeksy wysokiej wody w Karpatach i na nizinach, w przekroju wieloletnim. Gospodarka Wodna, z.5, Wyd. SIG-MA-NOT, Warszawa, ss. 204-208 (wspólnie z A. Bartnikiem).

 Geografia wezbrań i powodzi rzecznych. Wyd. UŁ, Łódź, 267 s. (wspólnie z A. Bartnikiem). [RECENZJA w Przeg. Geofiz.]

  Wody w parkach narodowych Polski. Wyd. IGiGP UJ, Kraków (liter., indeks nazw geogr.) 401 s. (red., wspólnie z: R. Bogdanowicz i J. Pociask-Karteczką).

  Park Narodowy Gór Stołowych [w:] Wody w parkach narodowych Polski. Wyd. IGiGP UJ, Kraków, ss. 200-224 (wspólnie z P. Tomalskim).

  Dlaczego wody? [w:] Wody w parkach narodowych Polski. Wyd. IGiGP UJ, Kraków, ss. 9-13 (red., wspólnie z: R. Bogdanowicz i J. Pociask-Karteczką).

  Przedmowa [w:] Wody w parkach narodowych Polski. Wyd. IGiGP UJ, Kraków, ss. 7-8 (red., wspólnie z: R. Bogdanowicz i J. Pociask-Karteczką).

 

2011

 Distribution, discharge and regional characteristics of springs in Poland; Episodes, Vol. 34, no. 4, December 2011, ss. 244-256 (wspólnie z W. Chełmickim, Z. Michalczykiem i P. Moniewskim).

 

2010

 Kilka uwag o wieloletniej zmienności odpływów ekstremalnych w środkowej Polsce. [w:] Ciupa T., Suligowski R., red.: Woda w badaniach geograficznych. Instytut Geografii, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, ss. 111-125.

 Maksymalne przepływy i odpływy w Polsce w latach 1951-2006. [w:] Magnuszewski A., red.: Hydrologia w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Tom 2. Monografie PAN, 69, Warszawa, ss. 43-53, streszcz. w j. ang., (wspólnie z A. Bartnikiem).

 Rozmieszczenie i wydajność źródeł w Polsce. [w:] Magnuszewski A., red.: Hydrologia w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Tom 2. Monografie PAN, 69, Warszawa, ss. 229-241, streszcz. w j. ang., (wspólnie z W. Chełmickim, Z. Michalczykiem i P. Moniewskim).

 Zmiany i zmienność wieloletnia odpływów ekstremalnych w środkowej Polsce, Ecohydrology & Hydrobiology; vol.10, Supplement, Wyd. ERCE UNESCO PAN, Warszawa, streszcz. w j. ang., ss. 1-10

 Niżówki i odpływy niżówkowe w małych rzekach środkowej Polski w drugiej połowie XX wieku; [w:] Wrzesiński D. red.: Odpływ rzeczny i jego regionalne uwarunkowania. Wyd. Bogucki, seria Studia i Prace z Geografii i Geologii, nr 12, Poznań, ss. 87-99

 

2009

 Woda z jednej szklanki; Wywiad autoryzowany; Tygodnik Polska Zbrojna, nr.9 (1 marca), Redakcja Wojskowa, Warszawa, s. 2.

 Kopalnia odkrywkowa – prawdy i mity; Wywiad autoryzowany; GW, Gazeta Łódzka; 16.03.2009, s. 2.

 Zjawiska ekstremalne i zdarzenia nadzwyczajne w środkowej Polsce, [w:] Jania J., Szafraniec J., red.: Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce. 24-26 listopada 2008, Wyd. UŚ, Sosnowiec, ss. 58-62.

 Indeksy powodziowości rzek półkuli północnej. [w:] Jania J., Szafraniec J., red.: Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce. 24-26 listopada 2008, Wyd. UŚ, Sosnowiec, ss. 11-14 (wspólnie z A. Bartnikiem).

 O sezonowym rozmieszczeniu odpływu w wybranych rzekach środkowej Polski. Wiad. Meteor. i Gosp. Wodnej, z. 2-3; Wyd. IMGW, Warszawa, ss. 15-29; streszc. w j. ang. i j. ros. 

Krzywe maksymalnego spadku i wzrostu stanów wód podziemnych i wydajności źródeł. [w:] Bogdanowicz R., Fac-Beneda J., red.:, Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych. FRUG, Gdańsk, ss. 361-372; streszcz. w j. ang., (wspólnie z P. Tomalskim)

 Fazy i formy odpływu w zlewni Dzierżąznej, [w:] Bogdanowicz R., Fac-Beneda J., red.: Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych. FRUG, 2009, ss. 141-158; streszcz. w j. ang., (wspólnie z E. Tomaszewskim)

 

2008

 Zjawiska ekstremalne i zdarzenia nadzwyczajne w środkowej Polsce (red.). Folia Geographica Physica, vol.8, Wyd. UŁ, Łódź, s. 183, streszczenie w j. ang.

 Zamiast wstępu. [w:] Zjawiska ekstremalne i zdarzenia nadzwyczajne w środkowej Polsce; red. P. Jokiel, Folia Geographica Physica, vol.8, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 3-7; streszczenie w j. ang.

 Zmiany, zmienność i ekstremalne sumy parowania terenowego i ewapotranspiracji potencjalnej w Łodzi w drugiej połowie XX wieku. [w:]Zjawiska ekstremalne i zdarzenia nadzwyczajne w środkowej Polsce; red. P. Jokiel, Folia Geographica Physica, vol.8, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 63-88; streszczenie w j. ang.

 Przepływy ekstremalne wybranych rzek środkowej Polski w latach 1951-2000. Zjawiska ekstremalne i zdarzenia nadzwyczajne w środkowej Polsce. [w:] Zjawiska ekstremalne i zdarzenia nadzwyczajne w środkowej Polsce; red. P. Jokiel, Folia Geographica Physica, vol.8, Wyd. UŁ, Łódź, ss.  99-129; streszczenie w j. ang.

  Odpływy maksymalne i indeksy powodziowości rzek półkuli północnej (wspólnie z A. Bartnikiem); Przegl. Geogr., vol. 80, z.3, ss. 343-365; Wyd. IGPZ PAN, Warszawa, streszczenie w j. ang.

  Sylwetka profesora Pawła Jokiela. Notatka autobiograficzna. Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego, nr.1/2008, Wyd. UŁ.

 

2007

 Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne. Wyd. Regina Poloniae, UŁ, Łódź, s. 351, streszcz. ang. (współred. P. Moniewski, M. Ziułkiewicz).

 Odpływy maksymalne i indeksy powodziowości rzek europejskich, Gospodarka Wodna, z.1, Wyd. SIGMA-NOT, Warszawa, ss. 28-32; streszcz. ang. i ros. (wspólnie z  A. Bartnikiem).

  Źródła – wodne perełki na granicy Terry i Hadesu. [w:] „Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne”; red. P. Jokiel, P. Moniewski, M. Ziułkiewicz], Wyd. Regina Poloniae, Łódź, ss. 7-14; streszczenie w j. ang.

 Sezonowe zmiany fizykochemicznych właściwości wód rzecznych w sąsiedztwie powstających autostrad A1 i A2 w okolicach Łodzi [w:] Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, T.V, red. M. Ziułkiewicz], Łódź, ss. 121-130; streszczenie w j. ang.

 Temperatura i pH wód podziemnych zlewni Dzierżąznej. [w:] Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód  w Polsce, T.V, red. M. Ziułkiewicz], Łódź, ss. 374-385; (wspólnie z P. Tomalskim), streszczenie w j. ang.

 

2005

 Niektóre problemy zmian i zmienności rocznego hydrogramu przepływu rzeki na podstawie Pilicy w Przedborzu. Wiad. IMGW; z.2, Warszawa, ss. 5-27, streszczenie w j. ang., (wspólnie z A. Bartnikiem)

 Odpływ i fizykochemiczne właściwości wód płynących w sąsiedztwie węzła autostrad A1 i A2 w okolicach Łodzi. Acta Scientiarum Polonorum; Seria Formatio Circumiectus, nr.2, Wyd. Akad. Roln. Kraków, ss. 3-20, streszczenie w j. ang., (wspólnie z P. Tomalskim).

 Zasoby wodne Łodzi. Mat. Konf. „Woda dla życia”; II Łódzkie Dni Wody 2005, 17-19 czerwiec, Łódź. streszczenie w j. ang., (wspólnie z M. Stolarską).

 

2004

 Maksymalne odpływy rzek Polski. Czas. Geogr., z.1-2, Wrocław, ss. 83-97, streszczenie w j. ang., (wspólnie z P. Tomalskim)

 Zasoby wodne środkowej Polski na progu XXI wieku. Wyd. UŁ, ss. 1-110, streszczenie w j. ang.

 

2003

 Perspektywy wykorzystania i problemy ochrony zasobów i obiektów wodnych. Przegląd „Eureka” nr.5(29) (Newsletter; www.kbn.gov.pl), Min. Nauki i Inform., KBN, (2 str.).

 

2002

 Płytkie wody podziemne. [w:] Atlas Miasta Łodzi, red. S. Liszewski, Wyd. ŁTN, Łódź, plansza IX (mapa 2), (wspólnie z Z. Maksymiukiem)

 Płytkie wody podziemne w małej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi i ich podatność na zanieczyszczenia powierzchniowe. [w:] Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, t.II, red. J. Burchard, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 183-199, streszczenie w j. ang.

 Woda na zapleczu wielkiego miasta (Możliwości wykorzystania i problemy ochrony zasobów i obiektów wodnych w małej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi). Wyd. IMGW, Warszawa,  ss. 1-148, (wspólnie z: A. Bartnikiem, M. Hyży, Z. Maksymiukiem, P. Moniewskim, E. Tomaszewskim).

 Wody (tekst na rewersie planszy IX) [w:] Atlas Miasta Łodzi, red. S. Liszewski, Wyd. ŁTN, Łódź (str.10), (wspólnie z Z. Maksymiukiem)

 Wody głębinowe. [w:] Atlas Miasta Łodzi, red. S. Liszewski, Wyd. ŁTN, Łódź, plansza IX (mapa 1), (wspólnie z Z. Maksymiukiem)

 Wody powierzchniowe. [w:] Atlas Miasta Łodzi, red. S. Liszewski, Wyd. ŁTN, Łódź, plansza IX (mapa 3), (wspólnie z Z. Maksymiukiem)

 Zagospodarowanie terenu i jego rola w obiegu wody na przykładzie małej zlewni w strefie podmiejskiej Łodzi. [w:] Obieg wody w zmieniającym się środowisku. red. T. Ciupa, E. Kupczyk, R. Suligowski, Prace Inst. Geogr. Akad. Św. nr. 7, Wyd. AŚ, Kielce, ss. 95-112, streszczenie w j. ang.

 Zagrożenia wód [w:] Atlas Miasta Łodzi, red. S. Liszewski, Wyd. ŁTN, Łódź, plansza IX (mapa 4), (wspólnie z Z. Maksymiukiem).

 

2001

 Monitoring zasobów i stosunków wodnych w strefie podmiejskiej Łodzi. [w:] Dynamika obiegu wody w zlewniach rzecznych, J. Szkutnicki red., IMGW, Warszawa, ss. 115-126.

 Monitoring zasobów i stosunków wodnych w strefie podmiejskiej Łodzi. [w:] Wpływ użytkowania terenu i antropogenicznych przekształceń  środowiska przyrodniczego na elementy obiegu wody w zlewni rzecznej, T. Ciupa, E. Kupczyk, red., Kielce, Wyd. AŚ, 2001, s.4.

 Płytkie wody podziemne w małej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi i ich podatność na zanieczyszczenia powierzchniowe. XII Ogólnopol. Konf. Nauk. „Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych”, 15-16 listopada 2001, Łódź, ss. 41-43 (streszcz. ref.)

 Podatność płytkich wód podziemnych na zanieczyszczenia w małej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi. Czas. Geogr., z. 2, Wrocław, ss. 185-209, streszczenie w j. ang. 

 Zmiany w sezonowym rozkładzie odpływu w Polsce środkowej w wieloleciu 1951-1998. Wiad. IMGW, Warszawa, z. 2,  ss. 3-17, streszczenie w j. ang. i ros., (wspólnie z A. Bartnikiem)

 

2000

 Morfologiczne i geologiczne tło obiegu wody w małej zlewni położonej w północnej części Wyżyny Łódzkiej, [w:] Stan aktualny i kierunki przemian stosunków wodnych w małej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi, red. P. Jokiel, Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., z. 5, ss. 9-28, streszczenie w j. ang., (wspólnie z Z. Maksymiukiem)

 Ochrona zasobów i stosunków wodnych na obszarach podmiejskich. [w:] Stan aktualny i kierunki przemian stosunków wodnych w małej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi, red. P. Jokiel, Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., z. 5, ss. 3-8, streszczenie w j. ang.

 Sezonowe i wieloletnie zmiany odpływu rzecznego w środkowej Polsce [w:] Pory roku w Polsce (Sezonowe zmiany w środowisku a wieloletnie tendencje klimatyczne), red. K. Kożuchowski, Łódź, ss. 112-117, (wspólnie z A. Bartnikiem).

 Stan aktualny i kierunki przemian stosunków wodnych w małej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi (red. nauk.). Acta Univ. Lodz. Folia Geogr. Phys., z.5., ss. 1-92

 Średni odpływ podziemny w Polsce w latach 1971-1990 w świetle wyników uzyskanych metodami: Wundt,a i Kille,go. Gosp. Wodna, nr.2, Warszawa, ss. 56-59, (wspólnie z A. Bartnikiem)

 Warunki gromadzenia i drenażu oraz kierunki ochrony zasobów wód podziemnych w strefie podmiejskiej Łodzi, na przykładzie zlewni Dzierżąznej, [w:] Stan aktualny i kierunki przemian stosunków wodnych w małej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi, red. P. Jokiel, Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., z. 5, ss. 29-48, streszczenie w j. ang., (wspólnie z P. Moniewskim)

 Zmiany odpływu w Polsce środkowej w latach 1951–1998. Mat. XLIX Zjazdu PTG, 20-23 wrzesień 2000, Szklarska Poręba , ss. 73-78, (wspólnie z A. Bartnikiem)

 

 Ostatnio zmodyfikowano: 08/07/2020