Pracownia Hydrologii
i Gospodarki Wodnej
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Narutowicza 88
90-139 Łódź
Tel.: (+48) 42 665 59 40
Fax: (+48) 42 665 59 41

 
 

 Przemysław Tomalski ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1223-5021

 

2019

  Transformacje układu sezonów hydrologicznych wzdłuż biegu Wisły i Odry. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, z. 42, 2019; str. 21-33; p-ISSN: 0867-7816 (wspólnie z P. Jokielem).

 

2018

 Diurnal variations of the basic physico-chemical characteristics of a small urban river – the Sokołówka in Łódź – a case study. (współaut.: A. Bartnik) Acta Sci.Pol. Formatio Circumiectus, 17(3), pp. 23-38, http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.3.23

 

2017

  Sezonowość odpływu z wybranych zlewni karpackich. Przegląd Geograficzny, t. 89, z.1, 2017, ss. 5-20 (wspólnie z P. Jokielem)

 7.2. Formy odpływu rzecznego i ich zróżnicowanie przestrzenne (wspólnie z Jokiel P.) [w:] Jokiel P., Pociask-Karteczka J., Marszelewski W. (red.) Hydrologia Polski. 7. Odpływ rzeczny w Polsce. PWN, Warszawa, ss. 160-167

 redakcja/opracowanie/autorstwo map [w:] Jokiel P., Pociask-Karteczka J., Marszelewski W. (red.), Hydrologia Polski. PWN, Warszawa: 4.3.1.2. Średnie sumy roczne opadów w Polsce w latach 1993–2002 i stosunek średniej obfitości opadów związanych z działalnością niżów genueńskich „Vb” do obfitości całkowitych opadów w Polsce (s. 37); 7.2.2. Przestrzenne zróżnicowanie odpływu szybkiego i podziemnego w Polsce na tle pięter wodonośnych strefy aktywnej wymiany (s. 163)

 

2016

 Zmiany i zmienność sezonowej struktury odpływu rzecznego w świetle terminu połowy odpływu. Gosp. Wod., 1(805), ss. 12-18 (wspólnie z P. Jokielem).[link]

  Parametryczna Ocena Łódzkich rzek pod względem hydromorfologicznym (współaut. A. Bartnik) [w:] Hejduk L., Kaznowska E. (red.) Hydrologia zlewni zurbanizowanych. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, z. 39, Warszawa, ss. 77-92.

  Sezonowa zmienność stanów wód podziemnych w dolinie Sokołówki (Łódź) [w:] Hejduk L., Kaznowska E. (red.) Hydrologia zlewni zurbanizowanych. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, z. 39, Warszawa, ss. 49-61.

 

2015

 Sezony hydrologiczne w rzekach środkowej Polski. Przegląd Geograficzny, t. 87, z. 1, ss. 71-93 (wspólnie z P. Jokielem).[link]

 Sezony hydrologiczne w sześciu wybranych rzekach Polski. Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, „Nowoczesne Metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej”, tom 3, Absalon D., Matysik M., Ruman M. [red.], Sosnowiec, ss. 365-385 (wspólnie z B. Stanisławczyk).

1. Analiza chwilowych zmian przepływu w małej rzece miejskiej na przykładzie łódzkiej Sokołówki (współaut. A. Bartnik). [w:] Jokiel P. [red.] Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski. Wyd. UŁ, Łódź, ss. 13-26.

7. Analiza ekstremalnych stanów wód podziemnych na przykładzie płytkich poziomów wodonośnych środkowej Polski. [w:] Jokiel P. [red.] Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski. Wyd. UŁ, Łódź, ss. 129-151.

10. Identyfikacja i analiza sezonów hydrologicznych na przykładzie dwóch rzek z obszaru środkowej Polski (współaut. P. Jokiel). [w:] Jokiel P. [red.] Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski. Wyd. UŁ, Łódź, ss. 201-213

11. Metody, formuły i wzory obliczeniowe zastosowane w pracy (współaut. E. Tomaszwski). [w:] Jokiel P. [red.] Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski. Wyd. UŁ, Łódź, ss. 215-271.

Sezonowa zmienność zasobów wód podziemnych o zwierciadle swobodnym w zlewni Pilicy. [w:] Streszczenia referatów. Kongres Geografów Polskich "Granice Geografii", LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich w 70-lecie Lubelskiej Geografii, 17-21 czerwca 2015 r., Lublin, Komitet Nauk Geograficznych PAN, PTG (Zarząd Główny i Oddział Lubelski, WNoZiGP UMCS w Lublinie, ss. 39-40

  Sezonowa zmienność zasobów wód podziemnych o zwierciadle swobodnym w zlewni Pilicy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skladowska Lublin - Polonia, Sectio B, vol. LXX, z.2,  Lublin, ss. 101-116, doi: http://dx.doi.org/10.17951/b.2015.70.2.101

 

2014

 Próba wyznaczenia sezonów hydrologicznych w obrębie rocznych hydrogramów przepływu wybranych rzek środkowej Polski. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, 2014, z. XX, tom.2, Warszawa ss. 203-217 (wspólnie z P. Jokielem).[pdf]

 Termin połowy odpływu - próba zastosowanie tej charakterystyki i jej pochodnych do oceny zmian i zmienności sezonowej struktury odpływu rzecznego. [w:] Ciupa T., Suligowski R., (red), Woda w mieście. Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, tom 2, 2014, Instytut Geografii, Uniw. Jana Kochanowskiego, Kielce ss. 81-90 (wspólnie z P. Jokielem).[pdf]

 

2013

  Seasonality of the basic physical and chemical characteristics of water flowing through the cascades of small reservoirs. Limnological Review, vol. 13, MS No 2, ss. 63-71 (wspólnie z A.Bartnikiem i P. Moniewskim).

 

2012

  Zróżnicowanie równowagi hydrodynamicznej wód podziemnych i powierzchniowych w dolinie małej rzeki miejskiej (na przykładzie Sokołówki - Łódź). [w:] Marszelewski W. (red.) Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniającego się środowiska. Momogr. Kom. Hydrol. PTG, t. 1, Toruń, ss. 7-19, streszcz. w j. ang., (wspólnie z A. Bartnikiem) [pdf]

  Sezonowość wybranych charakterystyk fizykochemicznych wód podziemnych w dolinie małej rzeki miejskiej na przykładzie Sokołówki (Łódź). [w:] Marszelewski W. (red.) Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniającego się środowiska. Momogr. Kom. Hydrol. PTG, t. 1, Toruń, ss. 187-199, streszcz. w j. ang. [pdf]

  Impact of the different function of small reservoirs on seasonal oscillations of the selected physico-chemical water parameters of the urban rivers (Sokolovka catchment, Lodz case), Wpływ małych zbiorników wodnych o różnym przeznaczeniu na wahania sezonowe wybranych parametrów fizyko-chemicznych wód rzek obszarów zurbanizowanych na przykładzie Sokołówki (Łódź). [w:] Natural and anthropogenic transformations of lakes. Conference materials. International limnological conference „Natural and anthropogenic transformations of lakes” 19-21 September 2012 – Łagów Lubuski (Poland), IMiGW, Poznań, ss.16-17 (wspólmie z P. Tomalskim). [pdf]

 The influence of small reservoirs of different functions on seasonal oscillations of the selected physico-chemical parameters of the urban river waters (the Sokolowka catchment, Lodz case). [in:] Grześkowiak A., Nowak B., Grzonka B. (eds), Anthropogenic and natural transformations of lakes. vol.6, Wyd. IMGW-PIB, Poznań, ss.19-33, (wspólnie z A. Bartnikiem) [pdf].

  Park Narodowy Gór Stołowych [w:] Bogdanowicz R., Jokiel P., Pociask-Karteczka J. (red.), Wody w parkach narodowych Polski. Wyd. IGiGP UJ, Kraków, ss. 200-224 (wspólnie z P. Jokielem). [księgarnia internetowa]

 

2011

  Dynamika zasobów płytkich wód podziemnych w województwie łódzkim i na obszarach sąsiednich. Acta Geogr. Lodz., 97, ŁTN, Łódź, ss.109, streszcz. w j. ang. [pdf - spis treści i streszczenie][księgarnia internetowa]

 

2010

 Krótkoterminowe zmiany natężenia przepływu w małej rzece miejskiej na przykładzie Sokołówki (Łódź). [w:] Woda w badaniach geograficznych. T. Ciupa, R. Suligowski, red., Instytut Geografii, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, ss. 127-136 (wspólnie z A. Bartnikiem). [pdf]

 Sezonowość wahań płytkich wód podziemnych w środkowej Polsce w świetle miar Markhama. [w:] Woda w badaniach geograficznych. T. Ciupa, R. Suligowski, red., Instytut Geografii, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, ss. 193-201. [pdf]

 Maximum recessions of shallow groundawater level in central Poland. Geographia Polonica, 83, PAN, Warszawa, ss. 5-12 [pdf]

 

2009

 Krzywe maksymalnego spadku i wzrostu stanów wód podziemnych i wydajności źródeł. [w:] Bogdanowicz R., Fac-Beneda J., red., Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych., FRUG, Gdańsk, ss. 361-372, streszcz. w j. ang., (wspólnie z P. Jokielem) [pdf]

 

2008

 Research Basin of the Department of Hydrology and Water Management of the University of Lodz. [in:] Coвpemeнный Нaучный Becтник. Cepия: Гeoгpaфия. 5 (31). ss. 83-93 (wspólnie z P. Moniewskim)

 Wpływ systemu odwodnienia autostrady na stosunki wodne małej zlewni. [w:] Baścik M., Partyka J., red., Wody na obszarach chronionych. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych. Wyd. OPN, PTG, Ojców, ss.101-102 (wspólnie z P. Moniewskim)

 Problems of water quality and quantity monitoring in small urban and suburban basins in the city of Łódź area. [in:] Chełmicki W., Siwek J., eds., XII Biennal International Conference „Hydrological Extremes In Small Basins” Book of Abstracts., Jagielonian University, Cracow, ss. 31-34, (wspólnie z A. Bartnikiem)

 Wpływ systemu odwodnienia autostrady na ilość i jakość wody małej rzeki. [w:] Partyka J., Pociask-Karteczka J., red., Wody na obszarach chronionych. Wyd IGiGP UJ, Kraków, ss. 237-246, streszcz. w j. ang., (wspólnie z P. Moniewskim) [pdf]

 Rola naturalnych i antropogenicznych elementów obiegu wody w zlewni miejskiej (Sokołówka) i podmiejskiej (Dzierżązna). [w:] Bródka S. (red.), Problemy środowiska przyrodniczego miast. Problemy ekologii krajobrazu, Tom 22, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Warszawa ss. 39-48, streszcz. w j. ang., (wspólnie z A. Bartnikiem i P. Moniewskim) [pdf]

 

2007

 Alimentacja wód źródlanych i ich rola w strukturze odpływu małej zlewni nizinnej. [w:] Jokiel P., Moniewski P., Ziułkiewicz M. (red.): Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne. Wyd. Regina Poloniae, Częstochowa. ss. 142-152, streszczenie w j. ang., (wspólnie z E. Tomaszewskim) [pdf]

 Zmiany warunków krążenia wody w zlewni Dzierżąznej pod wpływem budowy autostrady A2 w okolicach Łodzi. [w:] Michalczyk Z., red., Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym. Badania hydrograficzne w poznawaniu środowiska, tom VIII. Wyd. UMCS, Lublin. ss. 394-401, streszcz. w j. ang. (wspólnie z P. Moniewskim, M. Stolarską) [pdf]

 Ekstremalne stany wód podziemnych w środkowej Polsce w wieloleciu 1951-2000. [w:] Jokiel P., red., Zjawiska ekstremalne i zdarzenia nadzwyczajne w środkowej Polsce. Acta Univ. Lodz. Folia Geogr. Phys., 8. Wyd. UŁ, ss. 131-150, streszcz. w j. ang.

 

2006

 Rola źródeł w formowaniu odpływu w zlewni Dzierżąznej. [w:] Źródła – środowiskowe aspekty badań. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Wyd. Regina Poloniae, Częstochowa. ss. 49-50, (wspólnie z E. Tomaszewskim)

 Dzierżązna – zlewnia badawcza Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Łódzkiego. [w:] Źródła – środowiskowe aspekty badań. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Wyd. Regina Poloniae, Częstochowa. ss. 89-97

 Źródła – środowiskowe aspekty badań. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (red.) Wyd. Regina Poloniae, Częstochowa. ss. 114 (wspólnie z P. Moniewskim i M. Ziułkiewiczem)

 Maximum recessions of shallow groundwater level in middle Poland. [w:] Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts European context. International Conference. Book of Abstracts. Wyd. Faculty of Earth Sciences University of Silesia, ss. 135-136

 Sezonowe zmiany fizykochemicznych właściwości wód rzecznych w sąsiedztwie powstających autostrad A1 I A2 w okolicach Łodzi. [w:] M. Ziułkiewicz (red.): Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, t.5. Wyd. UŁ , ss. 119-130, streszczenie w j. ang. (wspólnie z P. Jokielem)

 Temperatura i pH wód podziemnych zlewni Dzierżąznej. [w:] M. Ziułkiewicz (red.): Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, t.5. Wyd. UŁ , ss. 373-385, streszczenie w j. ang. (wspólnie z P. Jokielem)

 

2005

 Sezonowe zmiany fizykochemicznych właściwości wód rzecznych w sąsiedztwie powstających autostrad A1 i A2 w okolicach Łodzi. Przegl. Geol. vol. 53, 11., ss. 1064-1065 (wspólnie z P. Jokielem) [pdf - streszczenie]

 Odpływ oraz fizykochemiczne właściwości wód płynących w sąsiedztwie węzła autostrad A1 i A2 w okolicy Łodzi. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 4(2). ss. 3-21, streszczenie w j. ang. (wspólnie z P. Jokielem) [pdf - streszczenie]

 Odczyn i przewodność elektrolityczna właściwa wód rzecznych strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich i ich zmienność sezonowa. [w:] J. Burchard (red.): Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, t.3. Wyd. UŁ , ss. 165-174, streszczenie w j. ang.

 

2004

 Odpływy maksymalne w rzekach Polski. Czas. Geogr., 75(1-2). ss. 83-97, streszczenie w j. ang. (wspólnie z P. Jokielem)

 

2003

 Odczyn i przewodność elektrolityczna właściwa wód rzecznych strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich i ich zmienność sezonowa. Przegl. Geol. vol. 51, 11., ss. 957-958

 


Ostatnio zmodyfikowano: 15/09/2020