Drukuj stronę

Spis prac magisterskich

zrealizowanych w Pracowni Hydrologii w latach 2002-2016

Nazwisko i imię (promotor)

Tytuł pracy

Data egzaminu

Tomalski Przemysław
(prof. P. Jokiel)

Dynamika stanów wód podziemnych w środkowej Polsce w wieloleciu 1951-1998

10.V.2002

Płomińska Ilona
(prof. P. Jokiel)

Maksymalne odpływy rzek Polski

30.VII.2002

Mendelbaum Marcin
(prof. Z. Maksymiuk)

Niżówki na Pilicy w Przedborzu w latach 1961-1990

20.IX.2002

Siemieńczuk Magdalena
(prof. P. Jokiel)

Łódzkie stawy i zbiorniki wodne

5.XII.2002

Zielińska Monika
(prof. Z. Maksymiuk)

Rola źródeł w kształtowaniu odpływu Dzierżąznej

10.I.2003

Joanna Czerwińska
(prof. P. Jokiel)

Ocena atrakcyjności turystyczno–rekreacyjnej zbiorników okolic Łodzi

26.VI.2003

Kinderman Monika
(prof. P. Jokiel)

Sezonowa zmienność temperatury i odczynu różnych typów wód zlewni Dzierżąznej

26.VI.2003

Małgorzata Stolarska
(prof. Z. Maksymiuk)

Zmiany stosunków wodnych w zlewni Kręcicy w końcu XX wieku. Przyszłość a teraźniejszość

26.VI.2003

Panek Sebastian
(prof. Z. Maksymiuk)

Wody podziemne Międzyrzecza Warty i Pilicy

26.VI.2003

Łukasik Wioletta
(prof. Z. Maksymiuk)

Problem zaopatrzenia w wodę regionu bełchatowskiego

26.VI.2003

Polakowska Anna
(prof. P. Jokiel)

Zmienność parowania terenowego i ewapotranspiracji potencjalnej na stacji Łódź–Lublinek w okresie 1951–2000

 

Janusik Magdalena
(prof. P. Jokiel)

Zmienność przestrzenna wybranych cech fizycznych wód w zlewni Dzierżąznej

 

Przybylski Maciej
(prof. Z. Maksymiuk)

Mała retencja w zlewni Luciąży

9.X.2003

Kaźmierczak Marek
(prof. P. Jokiel)

Mała retencja w zlewni Drzewiczki do profilu w Drzewicy

27.XI.2003

Ziemniak Michał
(prof. P. Jokiel)

Wieloletnie zmiany w rozmieszczeniu młynów wodnych w Wielkopolsce

5.VII.2004

Kamiński Hubert
(dr E. Tomaszewski)

Wieloletnia zmienność przepływów wybranych rzek europejskich

20.X.2004

Sztendel Agnieszka
(prof. P. Jokiel)

Sezonowe zmiany podstawowych charakterystyk fizykochemicznych wody w wybranych stawach i zbiornikach Łodzi

20.X.2004

Kuraciński Błażej
(dr E. Tomaszewski)

Miąższość stref aktywnej wymiany wybranych zlewni Polski Środkowej

7.XII.2004

Majchrzak Marcin
(dr E. Tomaszewski)

Wieloletnia zmienność odpływu podziemnego w wybranych zlewniach rzek Polski

7.XII.2004

Kospin Krzysztof
(dr E. Tomaszewski)

Pora koncentracji odpływu w rzekach Polski Środkowej

19.I.2005

Skwarczyńska Emilia
(prof. P. Jokiel)

Przeciętny hydrogram przepływu wybranych rzek środkowej Polski i jego charakterystyka

25.V.2005

Czyżewski Andrzej
(prof. P. Jokiel)

Przepływy i odpływy maksymalne wybranych rzek świata

23.VII.2007

Fater Piotr
(prof. P. Jokiel)

Walory turystyczne obiektów hydrograficznych i hydrotechnicznych dorzecza Grabi

25.VI.2008

Rozmaryn Dominika
(prof. P. Jokiel)

Zróżnicowanie sezonowe ekstremalnych odpływów wybranych rzek środkowej Polski

25.VI.2008

Durys Anna
(dr A. Bartnik)

Użytkowanie terenu i stopień nieprzepuszczalności podłoża w obszarach zurbanizowanych na przykładzie zlewni Sokołówki

25.VI.2008

Mielnikow Kamila
(prof. P. Jokiel)

Dynamika przepływów dobowych Warty w Poznaniu

21.VII.2008

Białecki Dariusz
(dr P. Moniewski)

Ukształtowanie zwierciadła wody podziemnej międzyrzecza Mrogi i Mrożący w regionie torfowiska „Żabieniec”

21.VII.2008

Kaczmarek Aleksandra
(dr E. Tomaszewski)

Wpływ warunków fizycznogeograficznych na kształtowanie sezonowych cech odpływu rzeczneg

14.X.2008

Kuras Katarzyna
(dr P. Moniewski)

Wody Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

14.X.2008

Makowska Aneta
(prof. P. Jokiel)

Dynamika przepływów dobowych Dunajca w Nowym Sączu w latach 1956 – 2003

18.XI.2008

Szewczyk Piotr
(prof. P. Jokiel)

Odpływy niżówkowe wybranych rzek Środkowej Polski w latach 1961 – 2000

18.XI.2008

Małecka Katarzyna
(dr P. Moniewski)

Przepływy i odpływy dobowe Dzierżąznaj w przekroju wieloletnim

18.XI.2008

Kożuchowski Paweł
(dr A. Bartnik)

Hydromorfologiczna waloryzacja i retencja korytowa cieków w zlewni Sokołówki

21.XI.2008

Kujawski Piotr
(dr A. Bartnik)

Gospodarka wodno-ściekowa w zlewni Sokołówki

21.XI.2008

Kowalska Karina
(dr P. Moniewski)

Opady ulewne i okresy bezopadowe na stacji w Ciosnach

21.XI.2008

Cieślak Dorota
(dr E. Tomaszewski)

Rola opadów w formowaniu wybranych cech reżimu rzecznego rzek środkowej Polski.
(The rainfall in determining of selected aspects of river regime in central Poland)

12.I.2009

Pękała Agnieszka
(prof P. Jokiel)

„Termin połowy odpływu” w wybranych rzekach Polski.
("Term at which half of annual sums outflows out" of chosen Poland’s river)

25.V.2011

Cybulska Beata
(dr A. Bartnik)

Maksymalne odpływy i indeksy powodziowości rzek Półkuli Południowej.
(Maximum discharges and flooding indicies for Southern Hemisphere rivers in the 20th century)

22.VI.2011

Rybicka Anna
(prof P. Jokiel)

Studnie publiczne Piotrkowa Trybunalskiego – rozmieszczenie, charakterystyka użytkowa i techniczna oraz znaczenie w krajobrazie miasta wczoraj i dziś.
(Public wells of Piotrków Trybunalski – distribution, functional and technical characterization and significance in the landscape of the City yesterday and today)

22.VI.2011

Fiks Justyna
(dr E. Tomaszewski)

Walory turystyczne obiektów hydrograficznych i hydrotechnicznych Rawki.
(Tourist amenities of hydrographic and hydrotechnic objects of the Rawka River)

22.VI.2011

Koperska Beata
(prof P. Jokiel)

Wieloletnia zmienność „terminu połowy odpływu” w rzekach środkowej Polski.
(Long-term variability of „term which half of annual sums outflowsout” in rivers of middle Poland)

22.VI.2011

Bobrowska Joanna
(prof P. Jokiel)

Wezbrania i odpływy wezbraniowe w rzekach środkowej Polski.
(Floods and floods runoff in rivers of central Poland)

22.VI.2011

Lewandowska Paulina
(prof P. Jokiel)

Dynamika przepływów dobowych Bzury w Sochaczewie.
(Dynamics of daily discharges of the Bzura river in Sochaczew)

6.X.2011

Piątek Ilona
(dr P. Moniewski)

Ocena stopnia zacienienia koryt cieków na obszarze miasta (Sokołówka) i w strefie podmiejskiej Łodzi (Dzierżązna).
(Evaluation of the shade of river beds on the city area (Sokołówka) and on suberbs of Lodz (Dzierżązna))

6.X.2011

Lehman Jakub
(dr A. Bartnik)

Sezonowa zmienność podstawowych charakterystyk hydrochemicznych wody w wybranych rzekach Łodzi i okolic.
(Seasonal variability of water’s basic hydrochemical characteristics in chosen rivers of Lodz and surrounding area)

7.XII.2011

Szymański Arkadiusz
(dr E. Tomaszewski)

Niżówki i odpływy niskie w wybranych rzekach Polski.
(Hydrological droughts and low flows in the selected rivers of Poland)

7.XII.2011

Kotecka Magdalena
(prof. P. Jokiel)

Wezbrania i odpływy wezbraniowe w wybranych rzekach Karpackich.
(Floods and floods runoff in chosen Capathian rivers)

7.XII.2011

Kałczak Dominika
(dr A. Bartnik)

Dawne młyny wodne i folusze na obszarze Łodzi.
(Ancient water mills and fulling mills in the city of Lodz area)

18.VI.2012

Kazimierczak Klaudia
(dr P. Tomalski)

Ocena wpływu wybranych stawów w zlewni Sokołówki na jakość wody rzecznej.
(The impact of selected ponds on river water quality in the Sokołówka catchment)

18.VI.2012

Kociak Magdalena
(prof. P. Jokiel)

Młyny wodne w zlewni Bzury po Sochaczew – rozmieszczenie i aktualne funkcje.
(Mills of the Bzura river basin to Sochaczew – location and current functions)

18.VI.2012

Sęk Magdalena
(dr P. Moniewski)

Sezonowe zmiany wydajności źródeł Sudetów i Masywu Czeskiego.
(Seasonal changes of the selected springs of Sudeten Mountains and Bohemian Massif)

18.VI.2012

Siudek Rafał Wojciech
(prof. P. Jokiel)

Opady atmosferyczne na posterunku KHiGW w Ciosnach w przekroju wieloletnim.
(Multi-annual precipitation at the deparment’s of hygrology and water management station in Ciosny)

18.VI.2012

Geller Łukasz Andrzej
(prof. P. Jokiel)

Sezony hydrologiczne w wybranych rzekach środkowej Polski.
(Hydrological periods in selected riverso of central Poland)

18.VI.2012

Nisztuk Karolina Maria
(dr A. Bartnik)

Sezonowa zmienność podstawowych parametrów fizykochemicznych wody w rzece miejskiej - przykład Sokołówki.
(Seasonal variability of basic physico-chemical water characteristics of urban river-Sokolowka river case)

18.VI.2012

Dobrzyńska Anna Maria
(dr A. Bartnik)

Sezonowe zmiany wybranych parametrów fizyko-chemicznych wód rzeki Jasień w Łodzi.
(Seasonal variability of the selected physico-chemical water characteristics of the Jasien river in Lodz).

27.VI.2013

Matusiewicz Paweł Mateusz
(dr P. Tomalski)

Nowe zbiorniki retencyjne w dolinach łódzkich rzek – funkcje, zagospodarowanie, perspektywy.
(New reservoirs in the valleys of the rivers in Lodz – features, spatial development, outlook)

27.VI.2013

Suwart Aleksandra
(dr A. Bartnik)

Fontanny Łodzi – historia i znaczenie w życiu miasta.
(The fountains of Lodz – history and importance in the city’s life).

27.VI.2013

Więckiewicz Kamil
(dr P. Moniewski)

Wpływ sieci drogowej na jakość wody w ciekach miejskich i podmiejskich na przykładzie Sokołówki i Dzierżąznej
(The impact of the road network on quality of water in urban and suburban rivers i Sokolowka and Dzierzazna case)

02.XII.2013

Frątczak Justyna
(dr P. Tomalski)

Charakterystyka wypływów wód podziemnych w obszarze zurbanizowanym na przykładzie Łodzi
(Characteristics of springs in urban area: Lodz case study).

02.XII.2013

Krawentek Robert
(prof. P. Jokiel)

Studnie publiczne w Tomaszowie Mazowieckim – rozmieszczenie, charakterystyka użytkowa i znaczenie w krajobrazie miasta
(Public wells in Tomaszów Mazowiecki – distribution, functional and significance in the landspace of the city)

02.XII.2013

Sokalszczuk Michał
(dr P. Moniewski)

Wpływ systemu odwodnienia obwodnicy Pabianic na stosunki wodne na obszarze przyległym
(The influence of drainage system of Pabianice bypass on the water relations in the adjacent area).

02.XII.2013

Marcinkowski Mateusz
(dr. A. Bartnik)

Przestrzenne zróżnicowanie opadów atmosferycznych na obszarze Łodzi
(Spatial differentiation of precipitation in the Lodz city area)

25.XI.2014

Badziak Martyna
(prof. P. Jokiel)

Młyny wodne w zlewni Wolbórki – rozmieszczenie i aktualne funkcje
(Mills of the Wolbórka river basin – location and current functions)

25.XI.2014

Jakomulska Izabela
(dr P. Moniewski)

Walory turystyczne obiektów hydrograficznych i hydrotechnicznych w zlewni Wolbórki
(Tourist attractions of hydrographic and hydrotechnic objects of the Wolbórka river basin)

25.XI.2014

Szymczak Olga
(dr P. Moniewski)

Zmienność przestrzenna parametrów fizykochemicznych wód źródeł Wzniesień Łódzkich
(Spatial variability of physicochemical parameters the springs waters of the Wzniesienia Lodzkie)

16.I.2015

Bastrzyk Bartłomiej Marek
(dr hab. E. Tomaszewski)

Zmiany reżimu rzecznego środkowej Pilicy po uruchomieniu Zbiornika Sulejowskiego
(Changes in regime of the middle Pilica river after the Sulejowski reservoir initiation)

3.VII.2015

Grzelak Krzysztof
(dr P. Tomalski)

Ukształtowanie zwierciadła wody podziemnej w rejonie planowanej KWB „Rogoźno”
(The shape of groundwater table In the area of planned „Rogoźno” coal mine)

24.IX.2015

Klepacz Anna
(dr hab., prof. UŁ E. Tomaszewski)

Przyrodnicze i rekreacyjne walory obiektów hydrograficznych i hydrotechnicznych w zlewni Luciąży
(Natura and recreational values of hydrographic and hydrotechnic objects of the Luciąża river basin)

24.IX.2015

Siwiak Agnieszka
(dr P. Moniewski)

Walory przyrodnicze i krajobrazowe obiektów hydrograficznych i hydrotechnicznych zlewni Głomi.
(Natural and landscape values of hydrographic and hydrotechnic objects of the Głomia river basin)

19.X.2015

Badziak Agnieszka
(dr hab., prof. UŁ E. Tomaszewski)

Zmiany pory koncentracji odpływu wzdłuż biegu Wisły
(Changes in period of seasonal concentration of the flow along the Vistula river)

7.XII.2015

Frankenberg Aleksandra
(dr hab., prof. UŁ E. Tomaszewski)

Odpływ podziemny Dzierżąznej i jego związki z dynamiką wydajności źródeł w Rosanowie i Ciosnach
(The groundwater flow of the Dzierżązna river and its relationships with spring yield dynamics in Rosanów and Ciosny)

7.VII.2016

Korowczyk Marta
(dr P. Tomalski)

Czasowa i przestrzenna zmienność wybranych parametrów fizyko-chemicznych wód rzecznych zlewni Wrzącej w okolicach Łodzi.
(Time and spatial variability of the selected physico-chemical water characteristics of the Wrząca river catchment in the Łódź surroundings)

7.VII.2016

Śliwiński Błażej
(dr P. Moniewski)

Zmienność podstawowych cech fizykochemicznych wód Dzierżąznej w przekroju Swoboda w latach 2006-2014
(Variability of basic physicochemical properties of the Dzierzazna river in the cross-section Swoboda in years 2006-2014)

7.VII.2016

Tymoczko Izabela
(dr hab., prof. UŁ E. Tomaszewski)

Niżówki i odpływy niżówkowe w małych zlewniach karpackich.
(Low-flows and low run-offs in small Carpathian catchments)

22.XI.2016

Trela Paulina
(prof. P. Jokiel)

Wezbrania i niżówki Warty w przekroju Działoszyn i ich zmienność wieloletnia.
(High and low-flows of the Warta river in Działoszyn and their long-term variability)

22.XI.2016