Drukuj stronę

Spis prac magisterskich

zrealizowanych w Pracowni Hydrologii od 2017 roku

Nazwisko i imię (promotor)

Tytuł pracy

Data egzaminu

Stusio Paulina
(prof. P. Jokiel)

Dynamika zmian przepływu w przekroju wodowskazowym Neru w Dąbiu
(Flow changes in the Dąbie water-gauge of the Ner river)

5 VII 2017

Kozek Malwina
(dr hab., prof. UŁ
E. Tomaszewski)

Uwarunkowania rozwoju susz hydrologicznych w zlewni Warty po Sieradz
(Determinations of hydrological droughts development in the Warta river catchment, water–gauge Sieradz)

5 VII 2017

Janczak Marta
(dr A. Bartnik)

Sezonowe zmiany wybranych parametrów fizyko-chemicznych wód Łódki
The seasonal variability of the selected physico-chemical water characteristics of the Lodka river

18 X 2017

Milińska Kamila
(dr P. Tomalski) 

Walory przyrodnicze i krajobrazowe obiektów hydrograficznych i hydrotechnicznych w zlewni Mrogi
(Natural and landscape values of hydrographic and hydrotechnical objects in the Mroga river drainage basin)  

 11 XII 2017

Połomski Mateusz
(dr A. Bartnik)

Sezonowe zmiany wybranych wskaźników fizykochemicznych wód górnej Bzury
The seasonal changes of selected physico-chemical characteristics of the upper Bzura river waters

11 XII 2017

Barczyński Mariusz
(dr A. Bartnik)

Niżówki i przepływy niżówkowe w wybranych rzekach pojezierzy
Low-flows in the selected rivers of lakelands

25 VI 2018

Badowski Radosław
(dr P. Tomalski)

Źródła w zlewni górnej Drzewiczki
Springs in the upper Drzewiczka catchment

25 VI 2018

Malinowski Dawid
(dr P. Tomalski)

Zmiany i zmienność sezonowej struktury przepływu Pilicy w przekroju wodowskazowym w Przedborzu
Changes and variability of seasonal structure of flow at the Przedbórz water-gauge on the Pilica River

25 VI 2018

Ślipek Sebastian
(prof. P. Jokiel)

Wezbrania i niżówki w Nerze w przekroju Dąbie
High and low flows of the Ner River in Dąbie

25 VI 2018

Kowalik Maciej
(prof. P. Jokiel)

Studnie publiczne w Radomiu – rozmieszczenie, charakterystyka użytkowa i znaczenie w krajobrazie miasta
Public wells in Radom – distribution, functions and significance in the town landscape

25 VI 2018

Bednarska Katarzyna
(prof. P. Jokiel)

Wezbrania i niżówki Warty w przekroju Sieradz
High and low flows of the Warta river in Sieradz

29 VI 2018

Dębiec Damian
(dr A. Bartnik)

Młyny wodne w zlewni Drzewiczki – rozmieszczenie i aktualne funkcje
The water mills in the Drzewiczka catchment - location and current functions

29 VI 2018

Beczkowska Monika
(
dr hab., prof. UŁ
E. Tomaszewski)

Przestrzenna zmienność odpływu w zlewni Bzury
Spatial variability of flow in the Bzura river catchment

29 VI 2018

Kawalec Karolina
(
dr hab., prof. UŁ
E. Tomaszewski)

Tempo i zasięg zmian reżimu przepływu Widawki pod wpływem działalności KWB „Bełchatów”
The rate and range of the Widawka river flow regime changes under the influence of KWB “Bełchatów” activity

29 VI 2018

Adamska Paulina
(
dr hab., prof. UŁ
E. Tomaszewski)

Zmiany reżimu przepływu Wisły wywołane uruchomieniem stopnia wodnego „Włocławek”
Changes of flow regime of the Vistula river after the Wloclawek dam initiation

29 VI 2018

Stępień Katarzyna
(prof. P. Jokiel)

Wieloletnie zmiany sezonowej i genetycznej struktury odpływu ze zlewni Rawki po Kęszyce
Multiannual and seasonal changes at the genetic structure of the outflow from Rawka river catchment, water – gauge Keszyce

1 VII 2019

Bąk Łukasz
(dr P. Tomalski)

Zmiany i zmienność wieloletnia i sezonowa wskaźnika KBW w Łodzi
Changes and multiannual and seasonal variability of KBW indicator in Lodz

1 VII 2019

Salamon Alicja
(dr hab. E. Tomaszewski,
prof. UŁ)

Dynamika rozwoju i zaniku niżówek Wolbórki w przekroju Zawada
Dynamics of low-flows evolution and recession in Wolborka river at Zawada gauging cross-section

8 VII 2019

Lewandowska Milena
(dr hab. E. Tomaszewski,
prof. UŁ)

Dynamika rozwoju i zaniku niżówek Nysy Kłodzkiej w przekroju Bystrzyca Kłodzka
Dynamics of low-flows evolution and recession in Nysa Klodzka river at Bystrzyca Klodzka gauging cross-section

8 VII 2019