WYKONYWANE USŁUGI

 monitoring stanu jakościowego i ilościowego wód i obiektów wodnych,

 hydromorfologiczna waloryzacja rzek dla potrzeb gospodarki przestrzennej
          i ochrony środowiska,

 ocena stanów i przepływów charakterystycznych i miarodajnych w rzekach
          dla potrzeb gospodarki wodnej,

 bilansów wodnogospodarczych i wymiarowania obiektów wodnych,

 sporządzanie dokumentacji i ekspertyz hydrologicznych i hydrogeologicznych,
          identyfikacja i ocena skali zagrożeń dla środowiska wodnego w wyniku
          różnych form działalności.