Drukuj stronę

Przedmiot: Zasoby wodne Polski

Prowadzący: prof. dr hab. Paweł Jokiel, dr Przemysław Tomalski

Kierunek: geografia – monitoring i kształtowanie środowiska
Studia stacjonarne uzupełniające: I rok, semestr zimowy
Wykład: 13 godzin 
Ćwiczenia: 13 godzin 
Forma zaliczenia: egzamin
Punkty ECTS: 4

Założenia i cele

Zapoznanie studenta z zasobami wodnymi Polski, ich powstawaniem, charakterem i redystrybucją. Uświadomienie faktu, iż Polska posiada jedne z najmniejszych zasobów wodnych w Europie, a na dodatek jakość tych zasobów jest niska, a stopień gwarancji mały. Zwrócenie uwagi na potrzebę racjonalnego gospodarowania wodą w Polsce i wskazanie obszarów (regionów) i napiętym bilansie wodnym i deficycie wody. Przedstawienie na tym tle zasobów i obiektów wodnych środkowej Polski, wyjaśnienie ich znaczenia w środowisku i roli w gospodarce wodnej regionu.

Tematyka zajęć:

• Opad atmosferyczny w Polsce (Pomiary i błędy pomiaru opadu, opad skorygowany w Polsce)
• Parowanie i ewapotranspiracja (Proces parowania, parowanie terenowe, ewapotranspiracja w Polsce,
  klimatyczny bilans wodny Polski)
• Wody podziemne Polski (Rodzaje wód podziemnych w Polsce, zasoby wód podziemnych, wypływy wód podziemnych
  i ich rola w środowisku, podstawowe opracowania i mapy hydrogeologiczne).
• Odpływ rzeczny (Intercepcja, hydrogram przepływu, wezbrania i powodzie, susze i niżówki, formy odpływu rzecznego,
  odpływ rzeczny w Polsce, reżimy rzek Polski).
• Jeziora w Polsce (Zasoby wodne jezior, trofia i termika jezior, zanikanie i degradacja jezior).
• Obszary podmokłe w Polsce (Geograficzne rozmieszczenie podmokłości, rodzaje podmokłości, torfowiska,
  zagadnienie melioracji).
• Polska środkowa (Tło fizycznogeograficzne obiegu wody, sieć rzeczna środkowej Polski, wybrane rzeki i rzeczki środkowej Polski).
• Wody podziemne środkowej Polski (Główne kompleksy wodonośne i ich wykorzystanie, płytkie wody podziemne i ich znaczenie,
  źródła środkowej Polski, źródła okolic Łodzi).
• Elementy bilansu wodnego środkowej Polski (Opady w środkowej Polsce, parowanie w środkowej Polsce, odpływ rzeczny
  w środkowej Polsce – wezbrania, odpływ podziemny – niżówki, użytkowanie wody w środkowej Polsce, jakość wód
  powierzchniowych).

 

Literatura:

Bartnik A.

Odpływ niski w Polsce.

Acta Geogr. Lodz. nr.91, Wyd. ŁTN., 2005

Byczkowski A.

Hydrologia t.I i II.

Wyd. SGGW, 1996

Chełmicki W.

Woda.

PWN, Warszawa, 2002

Mikulski Z.

Zarys hydrografii Polski.

PWN, 1965

Jokiel P.

Zasoby, odnawialność i odpływ wód podziemnych strefy aktywnej wymiany w Polsce.

Acta Geogr. Lodz., nr 66-67, Wyd. ŁTN, 1994

Jokiel P. (red.)

Woda na zapleczu wielkiego miasta.

Wyd. IMiGW, Warszawa, 2002

Jokiel P.

Zasoby wodne środkowej Polski na progu XXI wieku.

Wyd. UŁ, 2004

Liszewski S. (red.)

Zarys monografii Województwa Łódzkiego.

Wyd. ŁTN, 2001

Moniewski P.

Źródła okolic Łodzi.

Acta Geogr. Lodz. nr 87, Wyd. ŁTN, 2004

Pazdro Z., Kozerski B.

Hydrogeologia ogólna.

Wyd. Geol., 1990

Tomaszewski E.

Sezonowe zmiany odpływu podziemnego w Polsce w latach 1971–1990

Acta Geogr. Lodz. nr 79, Wyd. ŁTN, 2001